Hoppa till huvudinnehållet

AL1304 Vattenförsörjnings- och avloppsteknik 7,5 hp

Kursen ger en beskrivning av olika system för vatten- och avloppsvattenhantering och hur systemet kan dimensioneras och utvärderas.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL1304 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • VA-teknik som del av samhällets infrastruktur
 • Funktionskrav av va-tekniska system med vattenverk, avloppsverk och ledningsnät
 • Vattenanvändning och vattenkvalitet
 • Uppbyggnad och dimensionering av olika va-system
 • Dricksvattenbehandlingsprocesser
 • Avloppsreningsprocesser
 • Slambehandlingsprocesser
 • Jämförelse av olika va-tekniska system
 • Studiebesök till vattenverk samt avloppsreningsverk

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva uppbyggnad och dimensionering av olika tekniska system för dricksvatten- och avloppsvattenbehandling och hur de ingår som en del i samhällets infrastruktur.
 • Beskriva krav och mål för vatten- och avloppsbehandling samt ledningsnät.
 • Tillämpa kunskaper i hydraulik, kemi och biologi i vatten- och avloppsteknik.
 • Utvärdera olika vatten- avlopps och slambehandlingsprocesser för att välja ut lämpliga tekniker med hänsyn till hållbar utveckling och resursåtervinning.
 • Redogöra både utvecklingstendenser för nya systemlösningar och hur äldre system kan byggas om till en bättre funktion.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års studier inom teknikområdet som samhällsbyggnad, miljöteknik eller annat ämne med tydlig relevans för kursen samt grundläggande kunskaper inom fysik, kemi och matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL1304

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd