Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

AL1504 Hållbar utveckling för datateknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51199

Rubriker med innehåll från kursplan AL1504 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i tre delar; en föreläsnings- och seminariedel som examineras med en större inlämningsuppgift/hemtenta (INL1, 3 hp),en mindre inlämningsuppgift där studenterna ska arbeta med problemlösningsuppgifter integrerat med seminarierna (INL2, 1,5 hp), och ett projektarbete (PRO1, 3 hp). Föreläsnings-, seminare- och problemlösningsdel (3+1,5 poäng) integreras med projektarbetet som redovisas i slutet av kursen, så att de tillägnade kunskaperna kan tillämpas i projektarbetet.

Kursinnehåll

Digitalisering är en stark förändringsfaktor i samhället och kan bidra till både lösningar och problem för hållbar utveckling. Den här kursen syftar till att ge dig som student grundläggande kunskap om datateknikens möjligheter att främja en hållbar utveckling från enskilda komponenter till system.

Kursen kommer också att belysa vilka sociala, miljömässiga och etiska problem som är förknippade med datatekniska lösningar. Vi kommer att ge dig kunskap om och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling i datatekniska tillämpningars livscykel, med särskilt fokus på dess tidiga faser kravställning och utveckling (designfasen). Dvs. den fas då önskade funktioner översätts till en konkret produkt, system eller tjänst. I kursen kommer du även att få öva på att tillämpa dina kunskaper om hållbar utveckling i form av ett projektarbete som genomförs i grupper om 3-5 studenter. Kursen kommer även att träna dig i systematisk reflektion kring de värden som hållbarhetsbegreppet vilar på, i synnerhet etiska och miljöetiska aspekter samt rättviseaspekter rörande fördelning av resurser inom och mellan generationer.

Lärandemål

1. förklara och problematisera (diskutera, kritisera, förklara samband) begreppet hållbar utveckling, främst kopplat till miljöproblem, sociala aspekter och etik.

2. identifiera samhälleliga mål (nationella och internationella) för hållbar utveckling och förklara på vilket sätt de är relevanta för datatekniska tillämpningar.

3. redogöra för kopplingar mellan ekologiska-sociala-och tekniska system, hur de påverkar varandra och vad det finns för begränsningar

4. förklara och diskutera datateknikens möjligheter och begränsningar för hållbar utveckling från enskilda komponenter till system.

5. analysera konsekvenser för hållbar utveckling i datatekniska tillämpningars livscykel, samt föreslå utformning av system med hänsyn till dessa

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

  • Kunskap inom: Organisation, verksamhetsledning, projektledning, hållbart arbete, gruppdynamik, team, motivationsteorier, självledarskap. Motsvarande innehållet i kurs ME1010.
  • Kunskap inom: Systematiska principer för konstruktion av korrekt och robust programvara, livscykelmodeller, projektorganisation och -planering, projektrisker, kravinsamling och kravanalys för programvara, samarbete i stora projekt. Motsvarande innehållet i kurs DD1369.
  • Gäller ej för de studenter som läser enligt gällande övergångsplan för COPEN till CDATE. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Hemtenta, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Seminarieuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd