Hoppa till huvudinnehållet

AL1523 Digitalisering och innovation för hållbar utveckling 7,5 hp

Kursens tar upp utmaningar för hållbar utveckling inom olika delar av samhället och digitaliseringens för- och nackdelar med hänsyn till ekologisk och social hållbar utveckling i ett systemperspektiv.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, åk 3, Obligatorisk

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, åk 2, Rekommenderad

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, åk 3, DPU2, Rekommenderad

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, Kista, åk 3, SAIN, Rekommenderad

Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, åk 3, Rekommenderad

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik, åk 3, Obligatorisk

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2023-01-17

2023-03-17

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 programstuderande

Anmälningskod

60583

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2023 Start 2023-01-17 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan AL1523 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier, projektarbete i grupp och en hemtentamen. Vid föreläsningar och seminarier presenteras och diskuteras utmaningar och mål och för hållbar utveckling inom olika delar av samhället, exempel på hur digitalisering kan bidra med lösningar men också bidra till nya utmaningar, samt grundläggande innovationsteori med tillämpningar för hållbar innovation.

Projektarbetet genomförs i samarbete med ett företag eller forskningsprojekt. Syftet är att studenterna ska tillämpa kunskap och färdigheter inom digitalisering från tidigare kurser på olika problem med koppling till hållbar utveckling. Projektarbetet redovisas i en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium.
 
I hemtentamen ges studenterna möjlighet att fördjupa sig inom ett eget valt område av digitalisering för hållbar utveckling.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenterna efter avslutad kurs ska ha tillräcklig kunskap om digitaliseringens för- och nackdelar med hänsyn till ekologisk och social hållbar utveckling i ett systemperspektiv, så att de kan göra medvetna val och kan söka ytterligare kunskap på ett välinformerat sätt vid utveckling av nya lösningar.

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • Redogöra för och problematisera begreppet hållbar utveckling
 • Redogöra för centrala begrepp och metoder som används för att beskriva och bedöma hållbarhetsaspekter av tekniska lösningar med ett systemperspektiv
 • Beskriva samhällsutmaningar med koppling till ekologisk och social hållbar utveckling
 • Redogöra för nationella och internationella mål för hållbar utveckling
 • Tillämpa kunskap om hållbar utveckling för att självständigt föreslå, beskriva och utvärdera nya lösningar inom digitalisering för hållbar utveckling i ett systemperspektiv
 • Med hjälp av grundläggande innovationsteori reflektera över digitaliseringens potential för hållbar utveckling.
 • Samarbeta i projektform och utifrån givna förutsättningar utveckla nya lösningar
 • Presentera resultat på vetenskapligt skriftligt format och populärt muntligt format
 • Presentera och ta emot kritik muntligt och skriftligt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

45 hp inom Datateknik och Elektronik. Undantag från Svenska 3.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Hemtentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen bygger i stor utsträckning på närvaro och aktivt deltagande. Föreläsningar, seminarier och handledning av projekt har därför krav på en viss andel närvaro. Alla moment är dock utformade för att ge studenterna flexibilitet att komplettera på andra sätt för de moment där de inte kunnat närvara.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL1523

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd