Hoppa till huvudinnehållet

AL2110 Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2110 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen beskriver alternativa livsmedelssystem och deras komplexisitet i samband med bedömning av deras hållbarhet samt demonstrerar hållbarhetens ”trade-offs” mellan kontrasterande system (dvs lokal vs global, extensiv vs intensiv) . Ämnen som behandlas är: agroekologi, livsmedels- och jordbrukssystem, näringscykler, effekter på hållbarheten, livscykelanalys, klimatförändringar, ekosystemtjänster, biodiversitet, effekter av land- och vattenanvändning, livsmedelssäkerhet och suveränitet, handel, GMO.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall studenten kunna:

·         Analysera och jämföra miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter av alternativa livsmedelsproduktions- och konsumtionssystem ( t ex ekologisk vs konventionell odling, animaliskt baserade vs icke – animaliskt baserade dieter)

·         Utvärdera och kritiskt granska alternativa livsmedelsproduktions- och konsumtionssystemsystem med hjälp av hårda (dsv kvantitativa) systemansatser.

·         Argumentera rationellt, logiskt och konsekvent, samt på ett artigt sätt, för de relativa effekterna på hållbarhet associerade med olika system för livsmedelsproduktion och konsumtion.

Kursupplägg

Föreläsning samt seminarier och projekt

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: ”Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden”

Gymnasiekurserna Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Kursen använder KTHs learning management system (LMS) som ett viktigt stöd. En dator med internet och möjlighet att läsa Word och Excel (Microsoft versionen rekommenderas) samt läsa pdf filer är nödvändig. Annan mjukvara, som behövs i kursen kommer att vara tillgänglig för nedladdning eller på KTHs datorer.Annan mjukvara som används i kursen kommer att laddas ner från internet ifrån LMS eller göras tillgänglig på KTHs datorer

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO4 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända seminarier, godkänt projekt samt godkänd tentamen.

Studenter som ej slutfört kurs med tidigare examinationsmoment ombeds kontakta examinator för kursen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Miguel Mendonca Reis Brandao

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2110

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd