Hoppa till huvudinnehållet

AL2130 Avfallshantering 7,5 hp

Fördjupningskurs i avfallshantering. Kursens övergripande mål är att ge en djupare insikt i avfallshanteringens problem och möjligheter ur ett nationellt och globalt perspektiv. Både industri och hushållsavfall berörs och diskuteras. Kursen skall ge såväl tekniska aspekter som ett holistiskt perspektiv på lösningar.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2130 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Avfallsbeskrivning; definition av avfall, olika avfallstyper, klassificeringsgrunder för avfall, avfallsflödet i samhället, mängder och sammansättning av olika typer av avfall.

Orsaker till avfallsproblemen och strategier för att minska problemen; konsumtion och avfall, avfallshierarkin (avfallsminimering, recirkulering etc), produktutveckling, problemhantering på systemnivå.

Regler och styrmedel inom avfallsområdet (Sverige och EU).

Avfallsbehandling och omhändertagande av avfall; termiska och biologiska metoder, deponering, behandling av farligt avfall.

Lärandemål

Kursen syfter till att ge djupare kunskaper inom problem och möjligheter för avfallshantering från ett nationellt och globalt perspektiv. Kursen fokuserar på hushållsvfall och skall ge såväl tekniska aspekter som ett holistiskt perspektiv på lösningar.

Efter kursen skall studenten kunna:

 • föreslå och beskriva lämpliga tekniska lösningar för biologisk och termisk behandling samt diskutera nackdelar och förutsättningar för en vald lösning
 • från ett givet fall, kopplat till ett avfallsproblem, föreslå, motivera och beskriva ett sätt att angripa problemet från en systemanalytisk ansatts
 • analysera och beskriva potentialen av fast avfall som en sekundär råvara och därvid associera problem och möjligheter för ett hållbart samhälle
 • använda och diskutera kring ett systemanalytiskt verktyg kopplat till avfallshantering
 • självständigt leta information kopplat till avfallshantering, göra en sammanställning av detta och analysera detta i en skriven rapport
 • genomföra en muntlig presentation av ett grupparbete och aktivt delta i diskussionen av andra gruppers arbete

Kursupplägg

Lektioner, hemuppgifter, projekt och studiebesök

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

180 hp från teknisk utbildning, samt kunskaper i Engelska motsvarande Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

“Waste treatment and disposal”, Williams, P.T.

Utdelat material under kursens gång

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Studiebesök, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projektarbete, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

medges ej

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2130

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jiechen Wu