Hoppa till huvudinnehållet

AL2160 Miljömanagement 7,5 hp

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan AL2160 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Strategier, motiv och drivkrafter för att införa och utveckla miljömanagement i företag och organisationer. Aktuella och kommande miljöledningssystem och standarder som ISO14001 och GRI Sustainability Reporting , samt verktyg som CSR, uppförandekoder, miljöredovisning, hållbarhetsredovisning och klimatindex.

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att ge en introduktion till hur företag och organisationer arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor. Kursen speglar vilka olika strategier, verktyg och redovisningssystem som används i denna pågående förändringsprocess, samt bakomliggande drivkrafter. Kursen behandlar både frågor som berör process- och produktutveckling i företag relaterat till en hållbar samhällsutveckling.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva och förklara processen för certifiering, registrering och underhåll av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och EMAS.
  • Beskriva och förklara de viktigaste verktygen i miljö- och hållbarhetsarbetet mätning, planering och rapportering i i företag och organisationer.
  • Beskriva hur miljölagstiftning används för att begränsa miljöpåverkan från företag
  • Beskriva, analysera och jämföra företags miljö- och hållbarhetsprestanda och managment samt kritisk kunna granska uppnådda resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

TSUTM (vvf): -

Övriga: Öppet för KTHs programstudenter med minst 180 hp, eller en kandidatexamen för andra sökanden

Gymnasiekursen Eng B/6

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO2 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenter som ej slutfört kurs med tidigare examinationsmoment ombeds kontakta examinator för kursen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AL2160

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik, Miljöteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

AL2161 Miljömanagement II, fördjupningskurs

Övrig information

OBS! TSUTM och de program som har kursen i sina LoT har företräde

Kursen har begränsade platser. I fall antalet behöriga sökande överskrider antal platserna på kursen, baseras urvalet på betyg. Max antal platser är 90.