Hoppa till huvudinnehållet

AM203U Resurseffektivt byggande 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AM203U (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ingår i programmet Design och byggande i staden. Dess syfte är att ge studenterna en överblick över möjligheter och utmaningar i resurshushållning och hållbarhet i byggandet och ge insikt i hur det området ter sig från olika vinklar:

-                     Från tekniskt, ekonomiskt och arkitektoniskt perspektiv

-                     Med hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter

-                     På samhällsmässig, byggnadsmässig och komponentmässig nivå

-                     I drift och i produktion

Genom att ge studenterna tillgång till nya infallsvinklar, inspirerande exempel och uppgifter som ska lösas genom samarbete och kommunikation avses att ge ökade färdigheter i att föra konstruktiva tvärvetenskapliga dialoger som kan leda till nya, optimerade och potentiellt innovativa strategier för resurssnålt byggande i staden.

Aktiviteterna i kursen sker enskilt och i grupp och innehåller inlämningar av olika karaktär samt föreläsningar, workshops och/eller studiebesök. Eftersom kursdeltagarna förväntas komma från flera olika  discipliner så ligger visst fokus på att ge studenterna möjlighet att lära av varandra och att testa varandras områden, inte enbart att praktisera och argumentera för sådant som de redan är bekanta med.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- Överblicka, analysera och bedöma byggsektorns resursanvändning i ett helhetsperspektiv, på stadsbyggnadsmässig, byggnads- och komponentnivå, och diskutera för- och nackdelar med specifika alternativ

- Insiktsfullt utnyttja egna och andras erfarenheter och färdigheter i en konstruktiv dialog för utformning av optimerade lösningar

- Diskutera och hantera miljömässiga, ekonomiska, etiska, sociala och tekniska aspekter vid planering och vid val av teknik

- Ha insikt i klassificerings- och certifieringssystem inom området samt i BIM

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Självständig litteratursökning och litteraturstudier inom det givna problemområdet förväntas. Kursen ges på svenska men viss litteratur på engelska kan förekomma.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete i grupp, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • UPP1 - Inlämningsuppgift, individuell, 0,5 hp, betygsskala: P, F
  • UPP2 - Inlämningsuppgift, individuell, 2,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AM203U

Ges av

Huvudområde

Samhällsbyggnad

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Torun Widström (torun.widstrom@byv.kth.se)

Övrig information

Kursen ingår i magisterprogrammet Design och Byggande i Staden och är en uppdragsutbildningskurs.

Sju kursdagar fördelade på två eller tre tillfällen samt eget arbete mellan kursträffarna.

Uppdragsutbildningskurs. Platser till kursen kan endast köpas av juridisk person som utser kursdeltagare.