Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BB1000 Programmering i Python 7,5 hp

Detta är en introduktionskurs i programmering med fokus på programmeringsspråket Python. Den är baserad på rekommenderad praxis från professionella utvecklingsmiljöer, och är avsedd för studenter i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1000 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Gällande LL-kurstillfället:

Kursen ges på distans med undantag för tentamen som görs på KTH.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om programmering i Python. Kursen innehåller följande delar:

 • Vanliga kommandoradsgränssnitt
 • Jupyter notebooks och kodeditorer.
 • Python-syntax: variabler, datatyper, funktioner, moduler
 • Filhantering, läsa, konvertera och skriva data
 • Versionshantering med git
 • Objekt-orientering och klasser
 • Programtestning
 • Vanliga Python-bibliotek (bl.a. numpy, pandas, matplotlib)
 • Vetenskapliga tillämpningar

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • behärska webb- såväl som kommandoradsbaserade användargränssnitt på dator för att använda och skapa programskript i Python
 • beskriva grundläggande syntax, datatyper och datastrukturer i Python, använda logiska kontrollflöden (repetition och förgrening), separera programkod i enheter (funktioner) i syfte att tillämpa detta i problemlösning.
 • använda programvarubibliotek för att utarbeta algoritmer i kod, i syfte att beräkna och  presentera resultat grafiskt.
 • använda versionshanteringsverktyg för backup på egen dator såväl som för samarbeten i grupp med hjälp av webresurser.
 • tillämpa test-baserad utvecklingsmetod i sin programmering

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolans Matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Egen dator eller laptop.

Kurslitteratur

Online-material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Datorbaserad examination, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Vårterminens version:
Lärandemålen examineras med uppgifter på E-nivå under datorlaborationen. Utöver detta kommer även en frivillig examination med dator att erbjudas med problem på A-D nivå. För betyg A-D krävs godkänt betyg på TEN2 samt genomförd frivillig examination med dator.

Höstterminens version:
Lärandemålen examineras utifrån individuella datorbaserade projektuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Studenterna rekommenderas att använda egen dator (laptop) på kursen.