Hoppa till huvudinnehållet

BB1000 Programmering i Python 7,5 hp

Detta är en introduktionskurs i programmering med fokus på programmeringsspråket Python. Den är baserad på rekommenderad praxis från professionella utvecklingsmiljöer, och är avsedd för studenter i tekniska och naturvetenskapliga ämnen.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB1000 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om programmering i Python. Kursen innehåller följande delar:

 • Python-syntax: variabler, datatyper, funktioner, moduler
 • Filhantering, läsa, konvertera och skriva data
 • Grundläggande Linux (bash)
 • Versionshantering med git
 • Objekt-orientering och klasser
 • Programtestning med pytest
 • Programvarubiblioteken numpy, pandas, matplotlib
 • Dekoratorer och iteration i Python

Lärandemål

Efter godkänd kurs (betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • beskriva grundläggande syntax, datatyper och datastrukturer i Python, använda logiska kontrollflöden (repetition och förgrening), separera programkod i enheter (funktioner) i syfte att tillämpa detta i problemlösning.
 • använda programvarubibliotek för att utarbeta algoritmer i kod, i syfte att beräkna och  presentera resultat grafiskt.
 • använda versionshanteringsverktyg för backup på egen dator såväl som för samarbeten i grupp med hjälp av webresurser.
 • tillämpa test-baserad utvecklingsmetod i sin programmering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolans Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande datorvana. Laborationerna kommer att ske i datasal med arbetsstationer i Windows-miljö.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DAT1 - Datorlaboration, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Lärandemålen examineras med uppgifter på E-nivå under datorlaborationen. Utöver detta kommer även en frivillig examination med dator att erbjudas med problem på A-D nivå. För betyg A-D krävs godkänt betyg på DAT1 samt genomförd frivillig examination med dator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1000

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Studenterna rekommenderas att använda egen dator (laptop) på kursen.