Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen avser att ge en grundläggande förståelse för mikrobiologin och dess tillämpningar inom biotekniken.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan BB1030 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen mikrobiologi handlar om mikroorganismer, dvs bakterier, virus, protozoer, alger och svampar som förekommer naturligt i kropp och miljö, samt dem som vi använder som redskap för olika processer (inom medicin, livsmedel, teknologi mm). Du kommer t.ex. att lära dig varför frukt och bär håller sig bättre i sockerlag, vad resistenta bakterier egentligen är och hur biologisk vattenrening fungerar. I kursen kommer du att studera mikroorganismernas systematik, morfologi och fysiologi. En tyngdpunkt ligger på bakteriecellen, dess genetik, näringskrav och tillväxt, samt hur sterilteknik, desinfektion och antibiotika fungerar för att kontrollera tillväxt. I avsnittet om infektionssjukdomar lär du dig om mekanismer för sjukdom som exempelvis toxiner och bakteriers sätt att undgå kroppens immunsvar.

Lärandemål

När kursen är slut ska du kunna:

 • redogöra för våra vanliga mikroorganismer med avseende på
 • uppbyggnad och tillväxt
 • förekomst i naturen
 • tekniker för identifiering
 • grundläggande systematik
 • samverkan och skadeverkan gentemot andra levande organismer
 • välja och tillämpa metoder för kontroll av mikroorganismers tillväxt
 • ingående förklara hur man använder mikroorganismer som redskap och producenter inom vetenskap och industri

Kursupplägg

Föreläsningar
Under kursen ges totalt 17 föreläsningar. I samband med varje föreläsning presenteras detaljerade kunskapsmål för det aktuella ämnesområdet, som vägleder dig genom studierna. Bilderna från föreläsningarna kommer finnas tillgängliga i Canvas.

Laborationer
Mikrobiologikursens laborativa del inleds med ljus- och faskontrastmikroskopi, allmän sterilteknik samt bakteriehaltsbestämning. Därefter följer en sammanhängande laboration som innebär isolering, renodling och karaktärisering av en bakterie från en naturlig miljö med hjälp av mikroskopi, odling på selektiva och differentierade medier, påvisande av enzymer och andra mikrobiella produkter samt att göra ett antibiotikaspektrum. Generna för 16S rRNA isoleras och sekvensbestäms och jämförs med GenBank för artbstämning av bakterien. I laborationen ingår planering och utförande, att bereda näringsmedier och substrat, att odla aerobt och anaerobt samt att söka information om din isolerade bakterie.

Laborationerna utförs i par och ni delas in i grupper enligt anvisat schema. Varje labpar kommer att redovisa sina egna data och slutsatser, muntligt och i två labrapporter.

Övningsuppgifter
Under kursens gång kommer du kontinuerligt att arbeta med fördjupade frågeställningar inom varje ämnesområde för mikrobiologin. Detaljer för övningsuppgifterna presenteras i samband med kursens första föreläsning. Viktigt är att du lämnar in dina uppgifter via Canvas före angiven tidpunkt och att du deltar i de två redovisningstillfällena.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Särskild behörighet: Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Särskild behörighet: Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

Rekommenderade förkunskaper

BB1010 Inledande bioteknik och BB1020 Cellbiologi med immunologi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Brock Biology of Microorganisms, 14th edition, 2015. M. Madigan, J. Martinko, K. Bernder, D. Buckley, and D. Stahl.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TENA; 6,0 hp, betygsskala A-F), godkänd laborationskurs (LABA; 3 hp, betygsskala Pass/Fail).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Paul Hudson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1030

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Anmälan senast två veckor innan tentamen är obligatorisk.

Kursen ges under förutsättning att minst sju studenter tackar ja till erbjuden plats.