BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp

Purification of Biomolecules

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Inom denna kurs får du teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler, såsom proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm. Vi går igenom huvudstegen, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, till koncentrering och förvaring av renat slutprov.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs (Betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva, förklara och ge exempel på vanliga metoder för rening av biomolekyler (TEN1)
 • Tillämpa metoder för rening av biomolekyler (LAB1)
 • Utföra ett kromatografiskt experiment för rening av en biomolekyl, beräkna utbyte för reningen samt föreslå förbättringar (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera en effektiv reningsprocess för en biomolekyl (LAB1)
 • Rapportera muntligt och skriftligt inom ämnet (LAB1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt granska en presentation av ett experiment och ge konstruktiv återkoppling

För högre betyg (A – D) ska studenten även kunna:

 • Jämföra metoder och planera komplexa experiment för rening av biomolekyler (TEN1)

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler (proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm). Översiktlig kunskap om huvudstegen i en reningsprocess, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, via de vanligaste separationsmetoderna, till koncentrering och förvaring av renat slutprov, ingår. Grundläggande försöksplanering kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Följande metoder kommer att behandlas i kursen:

 • Cellsönderdelning
 • Centrifugering
 • Filtrering
 • Fällning
 • Kromatografi (gel-filtrering, jonbyte, hydrofoba interaktioner, affinitet m.fl.)
 • Buffertbyte, koncentrering och förvaring

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi, BB1160 Eukaryot cellbiologi samt BB1190 Genteknik rekommenderas.

Kursupplägg

Materialet kommer att presenteras genom föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1030 Mikrobiologi, BB1160 Eukaryot cellbiologi och BB1190 Genteknik eller motsvarande kurser.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

LAB1 – Laborationer inkl. rapport/laboratory work incl. report, 3 hp, P/F
TEN1 -  Skriftlig tentamen/Written exam, 3 hp, A - F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Examinator

My Hedhammar <myh@kth.se>

Övrig information

Överlappar med kursen BB1130-Analys och rening av biomolekyler

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.