Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp

Inom denna kurs får du teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler, såsom proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm. Vi går igenom huvudstegen, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, till koncentrering och förvaring av renat slutprov.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50626

Rubriker med innehåll från kursplan BB1210 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler (proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm). Översiktlig kunskap om huvudstegen i en reningsprocess, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, via de vanligaste separationsmetoderna, till koncentrering och förvaring av renat slutprov, ingår. Grundläggande försöksplanering kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Följande metoder kommer att behandlas i kursen:

 • Cellsönderdelning 
 • Centrifugering
 • Filtrering
 • Fällning
 • Kromatografi (gel-filtrering, jonbyte, hydrofoba interaktioner, affinitet m.fl.)
 • Buffertbyte, koncentrering och förvaring

Lärandemål

Efter godkänd kurs (Betyg E) skall studenten uppvisa 

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva, förklara och ge exempel på vanliga metoder för rening av biomolekyler (TEN1)
 • Tillämpa metoder för rening av biomolekyler (LAB1)
 • Utföra ett kromatografiskt experiment för rening av en biomolekyl, beräkna utbyte för reningen samt föreslå förbättringar (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera en effektiv reningsprocess för en biomolekyl (LAB1)
 • Rapportera muntligt och skriftligt inom ämnet (LAB1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt granska en presentation av ett experiment och ge konstruktiv återkoppling

För högre betyg (A – D) ska studenten även kunna:

 • Jämföra metoder och planera komplexa experiment för rening av biomolekyler (TEN1)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1030 Mikrobiologi, BB1160 Eukaryot cellbiologi och BB1190 Genteknik eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med kursen BB1130-Analys och rening av biomolekyler