BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp

Purification of Biomolecules

Inom denna kurs får du teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler, såsom proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm. Vi går igenom huvudstegen, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, till koncentrering och förvaring av renat slutprov.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger en teoretisk och praktisk orientering i de metoder som används för rening av olika biomolekyler (proteiner, nukleinsyror, metaboliter mm). Översiktlig kunskap om huvudstegen i en reningsprocess, från hantering av biologiska prover och sönderdelning av celler, via de vanligaste separationsmetoderna, till koncentrering och förvaring av renat slutprov, ingår. Grundläggande försöksplanering kommer också att behandlas. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Följande metoder kommer att behandlas i kursen:

 • Cellsönderdelning
 • Centrifugering
 • Filtrering
 • Fällning
 • Kromatografi (gel-filtrering, jonbyte, hydrofoba interaktioner, affinitet m.fl.)
 • Buffertbyte, koncentrering och förvaring

Förkunskaper motsvarande BB1030 Mikrobiologi, BB1160 Eukaryot cellbiologi samt BB1190 Genteknik rekommenderas.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs (Betyg E) skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

 • Beskriva, förklara och ge exempel på vanliga metoder för rening av biomolekyler (TEN1)
 • Tillämpa metoder för rening av biomolekyler (LAB1)
 • Utföra ett kromatografiskt experiment för rening av en biomolekyl, beräkna utbyte för reningen samt föreslå förbättringar (LAB1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Planera en effektiv reningsprocess för en biomolekyl (LAB1)
 • Rapportera muntligt och skriftligt inom ämnet (LAB1)

Värdering och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt granska en presentation av ett experiment och ge konstruktiv återkoppling

För högre betyg (A – D) ska studenten även kunna:

 • Jämföra metoder och planera komplexa experiment för rening av biomolekyler (TEN1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Slutförd kurs BB1150 Biokemi 1.

Rekommenderade förkunskaper

BB1150 Biokemi 1, BB1030 Mikrobiologi, BB1160 Eukaryot cellbiologi och BB1190 Genteknik eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

My Hedhammar

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB1210

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Överlappar med kursen BB1130-Analys och rening av biomolekyler