Hoppa till huvudinnehållet

BB2220 Projektarbete i bioteknik 15,0 hp

Kursen ger grundläggande träning i att formulera och analysera ett aktuellt problem inom bioteknik och att dokumentera detta i en rapport.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan BB2220 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs som ett individuellt självständigt projektarbete motsvarande 10 veckors heltidsarbete. Ett aktuellt problem inom bioteknik utarbetas, planeras och analyseras under ledning av en lämplig handledare. I allmänhet inleds projektet med en litteraturgenomgång. Därefter utarbetas en projektplan för det experimentella arbetet. Projektplanen bör innehålla bakgrund till projektet, projektets frågeställning och föreslag på metoder för att lösa frågeställningen.

Projektet beskrivs sedan i en skriftlig rapport av god kvalitet där resultaten analyseras och värderas. Projektet presenteras dessutom muntligt genom ett seminarium. Resultaten och resultat från litteraturen ska jämföras och granskas kritiskt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att kunna:

  • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats inom bioteknik och eventuellt inom närliggande områden på ett givet problem.

Färdighet och förmåga genom att:

  • Inom givna ramar, även med begränsad information, självständigt kunna analysera komplexa frågeställningar på avancerad nivå inom bioteknik.
  • Kunna dokumentera, beskriva och förklara sitt arbete, för en given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering.

Värdering och förhållningssätt genom att kunna:

  • Jämföra, värdera och kritisera egna och andras vetenskapliga resultat.
  • Kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att påbörja kursen kräva att studenten har läst minst 120 hp i avslutade kurser inom teknik, bioteknik och närliggande områden på grundläggande/avancerad nivå. Därutöver kan examinator ställa ytterligare krav på specifika förkunskaper för det aktuella projektet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd projektplan
Godkänd skriftlig rapport
Godkänd muntlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Torbjörn Gräslund

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb BB2220

Ges av

CBH/Skolövergripande

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ordinarie examinator är Andres Veide.
Även följande personer kan vara examinatorer beroende på projektets inriktning: Anders Andersson, Mårten Ahlquist, Afshin Ahmadian, Helene Andersson Svahn, Per Berglund, Vincent Bulone, Christina Divne, Olof Emanuelsson, Amelie Eriksson Karlström, Ines Ezcurra, Faris Gelmukhanov, Sophia Hober, Lucas Käll, Gen Larsson, Emma Lundberg, Joakim Lundeberg, Peter Nilsson,Yi Luo, Johan Löfblom, Per-Åke Nygren, Pål Nyrén,Jacob Odeberg, Zivinas Rinkevicius, Aman Russom, Stefan Ståh,Yoaquan Tu, Mathias Uhlén, Olav Vahtras, Andres Veide, Qi Zhou och Hans Ågren.

Innan du påbörjar ditt projektarbete ska du ansöka om detta. Det gör du genom att lämna in fullständigt ifylld och påskrivet projektkursblankett till Studentexpeditionen på AlbaNova, plan 5.