Hoppa till huvudinnehållet

BB2570 System- och livscykelanalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51232

Rubriker med innehåll från kursplan BB2570 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen syftar till att träna studentens förmåga att analysera processer inom det industriella och akademisk biotekniksektor, ur ett helhetsperspektiv. Studenterna kommer att förvärva grundläggande kunskap om systemanalys samt dess användning för att prioritera, rangordna och välja hållbara lösningar. Kunskap om hur man kan utvärdera bioteknologiska processer ur ett hållbarhetsperspektiv kommer att utbildas genom praktisk användning av matematiska och statistiska modeller. Under kursen får studenterna kunskap om olika livscykelanalysmetoder och hur man väljer lämpliga verktyg för att analysera processer för produktion av biotekniska produkter och tjänster. Ett projekt kommer att utföras för att vinna förståelse för mångfacetterade aspekter som påverkar system och komplexiteten i analysen av processer ur ett systemperspektiv. Livscykelanalys kommer att utföras för produktion av en viss produkt för att utvärdera och kontrastera hållbarheten hos bioteknologisk och traditionella processer. Projektet tränar också elevernas förmåga att kommunicera, diskutera och resonera kring antaganden som möjliggör livscykelbedömning, erhållna resultat samt kritiskt bedöma resultaten.

Lärandemål

  • Kunna och förstå grundläggande principer för system- och livscykelanalys (TEN1)
  • Beskriva och förstå livscykelanalysvertyg, deras användbarhet och begränsningar (TEN1)
  • Tillämpa livscykelanalysvertyg och metoder för att utvärdera bioteknologiska processers hållbarhet (PRO1) 
  • Identifiera intressenter och känna igen faktorer som påverkar processers hållbarhet och använda livscykelanalysvertyg för att utvärdera och jämföra processer (PRO1, TEN1)
  • Kommunicera och diskutera resultat och beskriv samhälleliga, ekonomiska och etiska faktorer som påverkar hållbarhet (PRO1)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avklarad examensarbete 15hp, 20 hp inom life sciences (biokemi, mikrobiologi och genteknologi/molekylärbiologi); 20 hp inom kemi. Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig hemtentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen baseras på ett projektarbete och en skriftlig tentamen. Projektarbetet inkluderar deltagande i obligatoriska workshops, seminarier och skriftlig projektrapport.

Krav på slutbetyg är godkänd projekt och godkänt skriftlig tentamen. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd