Hoppa till huvudinnehållet

CB1030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpning inom bioteknik 3,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CB1030 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inkluderar:

 • Vetenskaplig kunskap
 • Hypotesprövning
 • Observationer och mätningar
 • Experiment
 • Modeller
 • Statistiska resonemang
 • Orsaker och förklaringar
 • Samhällsvetenskapernas filosofi
 • Teknologins filosofi
 • Risk och riskbedömning
 • Forskningsetik

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten uppvisa

Kunskap och förståelse genom att:

 • Identifiera definitioner och beskrivningar av begrepp, teorier och problemområden, samt identifiera den korrekta applikationen av dessa begrepp och teorier, (SEM1)
 • Redogöra för begrepp, teorier och generella problemområden, samt tillämpa begrepp och teorier på specifika fall. (SEM1)

Färdighet och förmåga genom att:

 • Tillämpa begrepp och teorier på exempel från området bioteknik och genomföra en kritisk diskussion av metodologin hos exempel på bioteknisk forskning (SEM1)

Värderingsförmåga och förhållningssätt genom att:

 • Kritiskt diskutera definitionerna och tillämpningarna av begrepp och teorier med avseende på specifika fall av vetenskaplig forskning. (HEM1)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • HEM1 - Skriftlig hemtentamen, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras med seminarium och skriftligt hemtantamen.

Övriga krav för slutbetyg

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier samt  godkänt skriftlig hemtentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Qi Zhou

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB1030

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd