Hoppa till huvudinnehållet

CB1170 Bioteknik för ett hållbart samhälle 1,5 hp

Kursen har som mål att bekanta studenten med biotekniska tillämpningar inom olika samhällsområden. Med hjälp av grundläggande kunskaper inom hållbarhet analyseras bioteknikens roll i samhället och dess påverkan på människa och miljön. Studenten får också träna sökning och kritisk granskning av informationskällor samt muntligt och skriftlig rapportering, färdigheter som behövs i den arbetsmiljön som ingenjören är verksam i.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CB1170 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen har som mål att bekanta studenten med biotekniska tillämpningar inom olika samhällsområden. Med hjälp av grundläggande kunskaper inom hållbarhet analyseras bioteknikens roll i samhället och dess påverkan på människa och miljön. Studenten får också träna sökning och kritisk granskning av informationskällor samt muntligt och skriftlig rapportering, färdigheter som behövs i den arbetsmiljön som ingenjören är verksam i. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs har studenten uppnått följande mål

  • Visa kunskap om bioteknikens roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle,
  • Visa förmåga att kritisk och systematisk söka och använda vetenskaplig och teknisk information,
  • Visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera arbetet för given målgrupp med relevant struktur och innehåll,

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för studier vid högskola/universitet, samt lägst betyg E i Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4 (alternativt  Fysik B, Matematik D,  Kemi A).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på seminarier och övningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB1170

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd