Hoppa till huvudinnehållet

CB203V Mammaliecellodling bioprocessteknik för bioläkemedelproduktion 4,0 hp

Proteinläkemedel tar en allt större del bland terapeutiska läkemedel över hela världen. Vidare produceras en stor majoritet av dessa från animaliska cellodlingsbaserade processer. Denna kurs ger grunden för odling av djurceller för produktion av proteinläkemedel i läkemedelsindustrin och hur dessa processer utvecklas, för vilka praktisk tillämpning ges genom simuleringsprogram.

Kursen ges i april-maj 2022

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-04-25 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P4 (4,0 hp)

Varaktighet

2022-04-25

2022-05-13

Studietakt

100%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

AlbaNova

Antal platser

10 - 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-04-25 fristående studerande

Anmälningskod

20017

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-04-25 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CB203V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar teori och metodik inom området cellteknologi avseende animalieceller

Teoretiska begrepp som ingår

 • grundläggande tekniker för animaliecellodlingi skakflaska och småskaliga bioreaktorer samt tekniker för odling av animalieceller för tillverkning av biologiska läkemedel
 • beskrivning och användande av stabila expressionssystem (cellinjer)
 • översikt över animaliecellers metabolism vid odling och dess tillämpning vid processdesign
 • aspekter rörande kommersiell produktion som patientsäkerhet
 • tillämpning av kunskaper från kursen på utveckling och utformning av odlingsprocesser, inklusivt aspekter av uppskalning till kommerciell production

Studenten tränas även praktiskt med hjälp av simulering i att

 • utveckla en odlingsprocess för industriell tillämpning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa kunskap om centrala teoretiska begrepp och grundläggande metodik gällande odling av animalieceller  
 • visa grundläggande förståelse för möjligheter och begränsningar för tillämpning av animaliecellodlingstekniker för utveckling och produktion av proteinläkemedel
 • visa grundläggande förmåga att använda förvärvad kunskap för att utforma och motivera strategier för animaliecellodlingsprocesser i syfte att tillverka ett proteinläkemedel

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Avslutad kandidatexamen och/eller kurser inom biokemi, cellbiologi eller mikrobiologi samt kemi på sammanlagt minst 30 hp.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration via simulering, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB203V

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd