Hoppa till huvudinnehållet

CB2080 Proteomik 7,5 hp

Målet med kursen är att ge studenten en introduktion i aktuella metoder och frågeställningar inom området proteomik. Studenten kommer att kunna ge en översikt över de vanligaste tillämpningsområdena inom proteomik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CB2080 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Målet med kursen är att presentera aktuella frågeställningar för en global analys av proteiner och att demonstrera områdets principer, utmaningar och komplexitet. Kursen kommer därför att ge en översikt över framträdande och aktuella tillämpningsområden, som till exempel upptäckt och validering av biomarkörer.

Kursen fokuserar på aktuella metoder, teknologier och strategier inom området proteomik i stort, med särskild vikt på metoder för att upptäcka biomarkörer.

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenten en introduktion i aktuella metoder och frågeställningar inom området proteomik. Studenten kommer att kunna ge en översikt över de vanligaste tillämpningsområdena inom proteomik.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna beskriva och diskutera både möjligheter och fördelar, liksom komplexitet och begränsningar förknippade med olika teknologier som tillämpas inom området. Studenten förväntas också kunna jämföra traditionella metoder med nya teknologier, föreslå rimliga tillvägagångssätt för specificerade applikationer, kunna motivera sitt val och argumentera för framtida teknologier, delta i vetenskapliga diskussioner om teknologier och kritiskt utvärdera vetenskapliga resultat.

Kursupplägg

Föreläsningarna behandlar bakgrund till området, nya framsteg inom både klassiska metoder såsom 2D-gelektrofores och masspektrometri, och metoder för storskalig produktion av antikroppar, bioinformatik och strukturbestämning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, 20 hp kemi där även kurs i kemisk mätteknik kan ingå samt 20 hp bioteknik eller molekylärbiologi

För fristående studerande krävs:
Totalt 20 högskolepoäng (hp) inom biokemi, mikrobiologi och genetik/molekylärbiologi. 30 högskolepoäng (hp) kemi, samt totalt 20 högskolepoäng (hp) inom matematik och programmering, samt bioinformatik 3,5 högskolepoäng (hp) och statistik 3,5 högskolepoäng (hp) eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • ”Principles of Proteomics” av R.MTwyman, Garland Science, ISBN: 9780815344728 (second edition)
  • Artiklar och hanouts som delas ut under föreläsningarna.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Övning, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen består av två delar, en muntlig och en skriftlig:

Den muntliga presentationen kommer att vara en gruppaktivitet som går ut på att förstå och presentera en summering av olika perspektiv inom proteomik. Varje grupp ska ge en presentation baserad på summeringen av ett särskilt ämne/område. Varje grupp ska beskriva innehållet och diskutera information och begränsningar i relation till området proteomik. Här ska gruppen presentera en översikt som kommer att fungera som en viktig del av inlärningen och som en förberedelse för den skriftliga examinationen.

Den skriftliga examinationen består av frågor som syftar till att diskutera ämnen inom och runtomkring området proteomik. Studenterna förväntas visa att de har tagit till sig de kunskaper som förmedlats under kursens gång och som motsvarar målsättningarna för deltagande i kursen. Studenten ska också kunna uttrycka egna åsikter om olika aspekter gällande teknologier som tillämpas inom proteomik. Åsikter kan aldrig klassas som rätt eller fel, men sättet på vilken argumentationen förs kommer att utvärderas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jochen Schwenk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CB2080

Ges av

CBH/Proteinvetenskap

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd