Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CB2442 Bioinformatik 7,5 hp

Kursen tar upp grundläggande bioinformatiska metoder för analys av molekylärbiologiska data. 

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51233

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CB2442 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori och metoder för: parvis alignment av DNA/RNA- och proteinsekvenser; multipel sekvensalignment; analys av DNA/RNA- och proteinsekvensmotiv; fylogenetisk analys; genexpressionsanalys. Publika databaser och verktyg. Programmering av grundläggande bioinformatiska algoritmer.

Lärandemål

Efter att ha blivit godkänd på kursen ska studenten kunna:

  • förklara grundläggande bioinformatiska metoder
  • redogöra för tillämpningar och begränsningar av bioinformatiska metoder
  • använda relevanta metoder för att analysera bioinformatiska problem
  • tolka resultat av bioinformatiska analyser
  • programmera grundläggande bioinformatiska algoritmer

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 100 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade. I de 150 poängen skall ingå avklarade kurser motsvarande minst 20 hp matematik, numeriska metoder, data, varav minst 5 hp utgörs av numeriska metoder och data, samt minst 15 hp totalt inom bioteknik, biokemi, och/eller molekylärbiologi.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Datorlaboration, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter BB2441 Bioinformatik