Hoppa till huvudinnehållet

CH2001 Ledarskap och hållbart arbete 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2001 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•Definitioner av hälsa, välmående och hållbarhet

•Organisatoriska och sociala faktorer som påverkar hälsa

•Hur ledarskap påverkar hälsa och hållbarhet

•Systematiskt arbetsmiljöarbete

•Metoder och tillvägagångssätt för att utveckla anställdas hälsa och hållbart arbete

•Litteratursökning, granskning och källkritik

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna:

1.analysera och reflektera över de viktigaste sociala och organisatoriska faktorer som är relaterade till anställdas hälsa

2.analysera och reflektera över anställdas hälsa och hållbart arbete från ett systemperspektiv

3.analysera och reflektera över hur ledarskap påverkar hälsa och hållbart arbete

4.analysera och reflektera över hur arbetsorganisationer kan genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och förebygger ohälsa

5.föreslå relevanta och vetenskapligt grundade ledarskapsåtgärder 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att vara behörig krävs att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen  inom endera områdena hälsovetenskap, teknik eller samhälls/beteendevetenskap, varav minst 60 hp/40 p hänför sig till ämnen inom något av områdena anatomi, fysiologi, psykologi, sociologi, pedagogik, kognitionsvetenskap, produktionsteknik, produktutveckling eller annan utbildning relevant för denna kurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • RED1 - Uppgifter, seminarier, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • RED2 - Rapport om handlingsplan, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F och är en sammanvägning av kursens olika moment och utifrån en uppvisad progression av uppfyllande av lärandemålen under kursens gång.

För godkänt i ovanstående moment kräv aktivt deltagande seminarier kopplade till momenten, inlämning av skriftliga kursuppgifter och muntlig presentationer av rapporter och kursuppgifter. Lärandemål 1, 2, 3 och 4 examineras i RED1. Lärandemål 1, 4 och 5 examineras i RED2.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2001

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andrea Eriksson (andrea4@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter följer innehållet på den kursplan som de varit inskrivna för, dvs de som varit inskrivna med äldre kursplan examineras enligt äldre kursinnehåll och lärandemål. Ändringen gäller lärandemål fem som examineras i en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Övrig information

Vid färre än 10 anmälda studenter kan kursen komma att ställas in.