Hoppa till huvudinnehållet

CH2012 Bedömningar och åtgärder av vibrationer och den akustiska arbetsmiljön 7,5 hp

Kursen handlar om hur vibrationer och akustiska faktorer i arbetsmiljön kan påverka hälsa och prestation, samt hur dessa faktorer kan hanteras för att minska risken för ohälsa och olycksfall.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan CH2012 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1.       Teorier kring akuta och långvariga hälsoeffekter av buller och vibrationer.

2.      Arbetsmiljöregler inom området

3.      Metoder för exponeringsmätningar och riskbedömningar, inkluderande samplingsstrategier.

4.      Tolkning av mätningar och riskbedömningar, samt prioriteringsordning för åtgärder.

5.      Framtagning av förslag till och utvärdering av interventionsstrategier.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge studenten fördjupad kunskap om hur vibrationer och akustiska faktorer i arbetsmiljön kan påverka hälsa och prestation, samt hur dessa faktorer kan hanteras för att minska risken för ohälsa och olycksfall. Efter godkänd kurs skall varje student kunna:

1.       Beskriva, ge exempel på och förklara hur arbetsrelaterade faktorer inom områdena buller och vibrationer påverkar säkerhet, hälsa, välbefinnande och prestationer.

2.      Beskriva och reflektera över teorier om mekanismer inom buller och vibrationsområdena som ligger bakom uppkomsten av arbetsrelaterade besvär och skador samt påverkar prestationer.

3.      Planera och utföra exponeringsmätningar och riskbedömningar av exponering för buller och vibrationer, samt kommunicera resultat.

4.      Ge förslag, utgående från ett sociotekniskt (människa, teknik och organisation) perspektiv, till utformning av arbetsplatser och utrustning, beträffande buller och vibrationer.

5.      Kritiskt utvärdera riskbedömningar och mätningar inkluderande relevant arbetsmiljölagstiftning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänd examen på grundnivå om minst 180 hp, inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

·       Lärandemål 1 examineras i TEN1 och ÖVN1.

·       Lärandemål 2 examineras i TEN1 och ÖVN1.

·       Lärandemål 3 examineras i LAB1, ÖVN1 och PRJ1.

·       Lärandemål 4 examineras i TEN1 och PRJ1.

·       Lärandemål 5 examineras i ÖVN1 och PRJ1.

Övriga krav för slutbetyg

Krav för slutbetyg på kursen: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt och inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i övningar och laborationer. Tentamen (A-F) bestämmer det slutliga betyget på kursen som utfärdas när samtliga kursmoment är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH2012

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Catherine Trask (ctrask@kth.se)