Hoppa till huvudinnehållet

CH204V Förändringsledarskap i arbetsmiljöutveckling 3,0 hp

Kursen handlar om hur om hur förändring kan ledas och organiseras vid utformning av hållbara arbetsmiljöer. Kursen inkluderar teorier, modeller och reflektionsövningar om ledarskap och kompetenser som stödjer hållbara förändringar.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P4 (3,0 hp)

Varaktighet

2022-03-21

2022-05-22

Studietakt

25%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

10 - 80

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 fristående studerande

Anmälningskod

20036

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-03-21 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CH204V (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Modeller och teorier kring förändringsledarskap och organisering.
 • Systemperspektiv på förändring, ständiga förbättringar och lärande.
 • Reflektionsövningar kring ledarskap i förändring.
 • Kunskap om implementeringsstrategier och interventioner.

Kursen kommer att ges på distans och omfattar några obligatoriska webb-seminarier, med tillhörande reflektionsövningar och inlämningsuppgifter, litteraturstudier och inspelade föreläsningar. Rapporten redovisas i form av en skriftlig rapport samt i samband med ett seminarium.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska få kunskap om hur förändring kan ledas, stödjas och organiseras för att på så sätt kunna bidra till utformningen av hållbara arbetsmiljöer. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 1. Analysera och reflektera kring modeller och teorier om ledarskap och organisering som stödjer förändring.
 2. Identifiera och reflektera kring viktiga faktorer för ett hållbart förändringsarbete med inriktning mot arbetsmiljöfrågor. 
 3. Reflektera över det egna ledarskapet och kring vilka kompetenser som behövs för att leda i tider av förändring. 
 4. Föreslå och värdera förbättringsåtgärder som främjar en god arbetsmiljöutveckling. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Universitetsutbildning 120 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

•SEM1, Seminarier (webbinarier) med tillhörande inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F, examinerar kursmål 1,2 och 3*

•INL1, Rapport, 2,0 hp, betygsskala: P, F examinerar kursmål 1,2 och 4

*Vid förhinder kan enstaka webbinarium ersättas med ersättningsuppgifter. Studenten lämnar då in en skriftlig reflektion över materialet som studerats inför respektive seminarium.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CH204V

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappande kurs: HN2015, delvis överlappande