Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CK2000 Livsmedelskemi- och teknologi 7,5 hp

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskaper och praktiska förmågor om egenskaperna, kemiska reaktioner och interaktioner mellan de vanligaste komponenterna som ingår i livsmedelsprodukter, samt ge en generell vision om hur livsmedelssystem påverkar hållbar utveckling.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Målgrupp

Vänder sig till studenter vid TMVTM.

Del av program

Masterprogram, molekylär vetenskap och teknik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2024-10-27

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

12 - 24

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51239

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CK2000 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Livsmedelskomponenter: kolhydrater, proteiner, lipider, metaboliter och livsmedelstillsatser
 • Viktiga kemiska reaktioner inom livsmedelsteknik: Maillardreaktion, oxidation
 • Livsmedelskolloider
 • Analytiska tekniker i livsmedelskemi
 • Hållbara livsmedelssystem i en cirkulär ekonomi

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Beskriva de kemiska egenskaperna och reaktionsmekanismerna hos de vanligaste livsmedelskomponenterna
 • Förklara utifrån ett systemperspektiv hur livsmedelsteknik påverkar hållbar utveckling
 • Genomföra ett projekt innefattande en litteraturstudie och laboratorieexperiment för att lösa ett vetenskapligt problem inom livsmedelskemi- och teknologi, samt kunna utvärdera och diskutera resultaten både muntligt och i en skriftlig rapport

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Laboratorieprojekt inom livsmedelskemi och teknologi, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvaro krävs på laborationerna i projektet. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar delvis med KF2180 och KD2350.