Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

CK204V Ytor, kolloider och mjuka material 5,0 hp

Kursen är online, med förinspelade föreläsningar och några liveträffar via zoom. Vi kommer att undersöka hur yt- och kolloidkemi tillämpas inom discipliner som till exempel kosmetika, återvinning, rengöringsmedel, livsmedelsteknik och läkemedel. Vi tittar på hållbarhetsutmaningar inom området och hur man kan lösa dem. Vi kommer också att prata om hur naturen själv löser utmaningar – till exempel hur skalbaggar utvinner vatten ur luften i öknen, hur geckoödlornas tår kan fästa i taket och titta på lotuseffekten.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (5,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 30

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Anmälningskod

10069

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CK204V (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Yt- och kolloidkemiska grundbegrepp. Kapillaritet.
 • Termodynamik för ytspännning, adsorption och växelverkande ytor samt tillhörande experimentella metoder.
 • Ytfilmer.
 • Elektrostatik för gränsytor och titrering av ytladdning.
 • Elektrokinetiska fenomen.
 • Ytkrafter: dubbelskiktskrafter, van der Waals krafter, steriska krafter, kolloidal stabilitet.
 • Stabilisering av dispersioner. Avvattning av fiber suspensioner
 • Adhesion.
 • Vätning, inklusiv superhydrofobicitet
 • Ytkemiska tillämpningar, framförallt i pappersindustri, flotation och rengöring.
 • Adsorption: Adsorption från gaser och lösningar inklusive polymer och polyelektrolyter, och dess komplexbildning. Polyelektrolyter i lösning.
 • Ytmodifiering.
 • Ytaktiva ämnens egenskaper och association till miceller, vesikler, flytande kristaller och biomembran.
 • Emulsioner, mikroemulsioner och skum.
 • Geler.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Förklara begrepp inom ytkemi, kolloidkemi och mjuka materials kemi.
 • Applicera kunskaper inom yt- och kolloidvetenskap på gränsskiktsfenomen. 
 • Kommunicera och presentera yt- och kolloidvetenskap. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kandidatexamen i kemi, kemiteknik eller materialvetenskap. Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Kemiteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Överlappar med kursen KD2350 Ytor, kolloider och mjuka material 7,5 hp