Hoppa till huvudinnehållet

CM2008 Entreprenörskap i Teknik och hälsa 7,5 hp

Kursens övergripande mål är att studenterna ska kunna värdera och utveckla en affärsidé.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan CM2008 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

·         Innovation

o    Alfa-Beta-Pilottest

·         Marknadsföring

o    Behovsanalys

o    Distributionslösning

o    Konkurrensanalys

o    Prissättning

o    Hållbar utveckling

·         Affärsplan

o    Affärsmodeller och kommersialisering

o    Strategi och affärslogik

·         Entreprenörskapets ledarskap och organisation

o    Interaktion mellan nyckelaktörer

o    Organisatoriska dynamiker

o    Målstyrning

·         Regelverk

o    Grundläggande immaterialrätt

o    Upphandlingsregler

o    Hållbar utveckling

Kursupplägg:

 • RED 1 - Individuellt short paper, analyser och klassdiskussioner
 • RED 2 – Muntlig och skriftlig redovisning av affärsidé för ”peer review”
 • PRO - Kontinuerliga sprints med agil projektmetodik, utveckla en affärsplan som presenteras för klassen och externa intressenter
 • LAB - Finansiell modell och finansieringsplan att presentera externt för bank/investerare

Kursen avslutas med en presentationsdag där grupperna presenterar sin slutprodukt.

Lärandemål

After completing the course, the student should demonstrate proficiency in:

• value innovation and business concept development with, eg. "KTH Innovation readiness level."

• analyse needs, market and pricing

• analyse competitors, stakeholders and distribution solutions

• evaluate fundamental intellectual property rights for a business concept

• explain relevant aspects of sustainable development

• explain procurement and interaction between private and public actors

• evaluates strategies and business models for commercialization

• apply entrepreneurial leadership by involving potential customers, partners or suppliers in business concept development

• develop business communication by presenting ideas in public domain

• create a business plan including conduct of alpha-beta and pilot tests and a financial plan 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurs i industriell ekonomi t.ex. (ME1003) med kunskap motsvarande

”Modern industriell ekonomi” av Mats Engwall mm. 987-91-44-11691-4

”Modern Industrial Management” av Mats Engwall mm. 978-91-44-12102-4

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Modern industriell ekonomi av Mats Engwall et al. STUDENTLITTERATUR

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RED1 - Redovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • RED2 - Redovisning, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM2008

Ges av

Huvudområde

Teknik och hälsa

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd