Hoppa till huvudinnehållet

CM205V Förvaltning och drift av medicinteknisk utrustning på det stora sjukhuset 5,0 hp

Denna kurs introducerar studenten i hur arbetet med medicintekniska utrustningar och IT-system är organiserat på ett stort sjukhus (Karolinska Universitetssjukhuset), hur Förvaltningen arbetar tillsammans med sjukhuspersonal, kirurger, medicintekniska företag vid tex upphandling och daglig drift men även när personal och kirurger behöver utveckla nya medicintekniska utrustningar.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (5,0 hp)

Varaktighet

2022-10-31

2022-12-10

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Flemingsberg

Antal platser

10 - 20

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Anmälningskod

10095

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-10-31 fristående studerande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan CM205V (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller bland annat en genomgång av:

 • Hur ett större sjukhus är organiserat med avseende på förvaltning och utveckling av medicinteknisk utrustning
 • Förvaltning av operationsutrustning (op-bord, integrationslösningar, op-mikroskop, mm)
 • Förvaltning av Angiorum (MR-utrustning, ultraljud, navigationsutrustning, mm)
 • Förvaltning av övervakningssystem (anestesiarbetsstationer, ventilatorer, etc)
 • Förvaltning av sjukhusövergripande utrustning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva en medicinteknisk produkts förvaltningslivscykel (från upphandling till avveckling)
 • Beskriva hur ett stort sjukhus kan vara organiserat med avseende på förvaltning av medicintekniska utrustningar
 • Identifiera samarbetsutmaningar mellan förvaltningar, driftavdelningar, verksamheter och leverantörer av medicinteknisk utrustning på ett större sjukhus
 • Identifiera vilka aktörer inom sjukhuset som skulle bli engagerade vid en upphandling av en större medicintekniks utrustning samt beskriva rollen och ansvar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Teknologie kandidat eller kandidatexamen i biomedicin. Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 5,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb CM205V

Ges av

Huvudområde

Medicinsk teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd