Hoppa till huvudinnehållet

DA1600 Ingenjörsmässigt skrivande 4,5 hp

Kursen, som ges av KTH Språk och kommunikation, är första steget i Datateknikprogrammets träning av kommunikationsfärdigheter som löper under utbildningen. Enligt programmets mål ska denna träning ge studenten:

"… förutsättningar för framgångsrikt arbete i internationella och mångdisciplinära projektgrupper som innehåller tekniker och icke-tekniker. Hit hör färdigheter i muntlig och skriftlig framställning samt argumentation på svenska och engelska."

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50228

Rubriker med innehåll från kursplan DA1600 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 •      Olika texttyper och deras särdrag
 •      Diskussion kring och produktion av olika texter i relation till aktuell situation och målgrupp
 •      Skrivprocessen med dess delar och arbetssätt

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: 

 • skilja mellan olika för dataingenjören relevanta texttyper och i dessa redogöra för hur olika uttryckssätt påverkar mottagarens förståelse för innehållet
 • använda skrivprocessen samt några vanliga verktyg för referenshantering och textproduktion för att utveckla det egna skrivandet, anpassat efter situation och texttyp
 •  tillämpa grundläggande insikter i det ingenjörsmässiga skrivandet i framställandet av olika vetenskapliga, populärvetenskapliga och övriga för dataingenjören relevanta texter
 •  kritiskt granska och förhålla sig till innehållet och framställningsformen i andras texter
 • reflektera och diskutera kring de teman som är relevanta för skrivandet i relation till ingenjörsrollen

för att

 •  få förståelse för sin egen skrivprocess och förmågan att utveckla sitt skrivande även i längre perspektiv
 • stå väl rustad för skrivuppgifter i resten av utbildningen och i ett framtida yrkesliv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgiftt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningar, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända. 

Obligatorisk närvaro på minst 80 % av övningarna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är inte möjlig.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Kontinuerlig träning i skriftlig och muntlig reflektion inom DD1390 Programsammanhållande kurs i datateknik. Ett moment om muntlig kommunikation inom DD1393 Mjukvarukonstruktion. Ett moment om vetenskapligt skrivande inom DD143X Examensarbete inom datalogi, grundnivå.

Kontaktperson

Linda Söderlindh lindasod@kth.se