Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen ger en introduktion till undervisningsdatorerna på skolan och vanligt förekommande verktyg på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Teknisk fysik. Kursen är ämnad för nya studenter som behöver en introduktion till datormiljön.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1301 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger eleverna en allmän introduktion till KTH:s datormiljö, med ett särskilt fokus på styrning av en dator från kommandoraden (Bash), versionshantering av kursarbetet (Git och GitHub) och produktion av tekniska rapporter (LaTeX).

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • få tillgång till datormiljön på KTH
  • styra datormiljön via kommandoraden
  • hantera inlämningar av programkod med versionshanteringsverktyg
  • skapa och sammanställa tekniska rapporter

i syfte att framgångsrikt kunna arbeta i datormiljön på KTH under sina universitetsstudier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Daniel Bosk

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1301

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex