DD1301 Datorintroduktion 1,5 hp

Computer Introduction

Kursen ger en introduktion till undervisningsdatorerna på skolan och vanligt förekommande verktyg på civilingenjörsprogrammen Datateknik och Teknisk fysik. Kursen är ämnad för nya studenter som behöver en introduktion till datormiljön.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen ger eleverna en allmän introduktion till KTH:s datormiljö, med ett särskilt fokus på styrning av en dator från kommandoraden (Bash), versionshantering av kursarbetet (Git och GitHub) och produktion av tekniska rapporter (LaTeX).

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • få tillgång till datormiljön på KTH
  • styra datormiljön via kommandoraden
  • hantera inlämningar av programkod med versionshanteringsverktyg
  • skapa och sammanställa tekniska rapporter

i syfte att framgångsrikt kunna arbeta i datormiljön på KTH under sina universitetsstudier.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurs från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Richard James Glassey

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1301

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex