Hoppa till huvudinnehållet

DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 8,0 hp

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD1312 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk presentation i Matlab.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • konstruera program utan kodupprepningar,
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar,
 • dela upp ett program,
 • tillämpa styrstrukturer,
 • utforma och presentera användarvänliga utdata,
 • skapa flexibla applikationer,
 • välja lämpliga identifierarnamn,
 • konstruera interaktiva program,
 • använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser),
 • överföra data mellan fil och program,
 • granska andras program,
 • hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab,
 • använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och visualisering,
 • skriva egna Matlabfunktioner

i syfte att kunna

 • använda programmering för att lösa problem,
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
 • diskutera programutveckling med experter,
 • bedöma kommersiella program,
 • självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk,
 • utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • MAT1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är möjligt, men bara fram till ett år från kursomgångens start, vilket normalt sammanfaller med när nästa års motsvarande kursomgång börjar.

Examinator

Profile picture Linda Kann

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1312

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1320/DD1325 Tillämpad datalogi och DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Kontaktperson

Linda Kann tel: 790 9276, e-post: lk@kth.se

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1337, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301, SF1511, SF1513, SF1516-SF1519.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex