DD1312 Programmeringsteknik och Matlab 8,0 hp

Programming Techniques and Matlab

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

En kurs i grundläggande programmeringsteknik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 prgcl19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (0,5 hp)

  VT20 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50864

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Målgrupp

  Alla program.

 • Del av program

HT18 prgcl18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (0,5 hp)

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  50661

 • Kursen startar

  2018-12-03

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Linda Kann <lk@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för alla program

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
•    konstruera program utan kodupprepningar,
•    dela upp ett större problem i hanterliga delar,
•    dela upp ett program,
•    tillämpa styrstrukturer,
•    utforma och presentera användarvänliga utdata,
•    skapa flexibla applikationer,
•    välja lämpliga identifierarnamn,
•    konstruera interaktiva program,
•    använda och konstruera sammansatta datatyper (klasser),
•    överföra data mellan fil och program,
•    granska andras program,
•    hantera matriser och använda matrisoperationer i Matlab,
•    använda färdiga funktioner ur Matlabs bibliotek för beräkningar och visualisering,
•    skriva egna Matlabfunktioner
i syfte att kunna
•    använda programmering för att lösa problem,
•    tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering,
•    diskutera programutveckling med experter,
•    bedöma kommersiella program,
•    självständigt och i grupp kunna lösa problem genom att konstruera program på upp till femhundra rader i ett modernt programspråk,
•    utnyttja Matlab som hjälpmedel för numeriska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk (Python). Datastrukturer. Användning av enkla grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.
Interaktiva beräkningar, programmering och tvådimensionell grafisk presentation i Matlab.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • MAT1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Linda Kann tel: 790 9276, e-post: lk@kth.se

Examinator

Linda Kann <lk@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1337, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Påbyggnad

DD1320/DD1325 Tillämpad datalogi och DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.