Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hpAdministrera Om kursen

En kurs i grundläggande programmeringsteknik och lösandet av grundläggande tekniska problem med hjälp av en dator.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1318 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk. Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Tekniska beräkningar för lösandet av matematiska problem. Två- och tredimensionell grafisk presentation.

Lärandemål

Mål: Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • följa reglerna i programspråkets syntax
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet)
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel
 • modifiera givna program
 • överföra data mellan fil och program
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor)
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet
 • använda klasser, samt konstruera egna klasser,
 • granska andras program
 • hantera matriser och använda matrisoperationer 
 • använda färdiga funktioner ur bibliotek för tekniska beräkningar och visualisering
 • derivera och integrera funktioner numeriskt
 • lösa skalära ekvationer numeriskt
 • lösa stora linjära ekvationssystem
 • använda minska kvadratmetoden
 • lösa optimeringsproblem numeriskt
 • skriva och plotta funktioner av komplexa tal
 • plotta kurvor
 • plotta ytor
 • göra frekvensuppdelning, FFT, av vektorer/ljud och matriser/bilder

för att ha möjlighet att:

 • använda programmering för att lösa problem
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering
 • diskutera programutveckling med experter
 • utnyttja datorn som hjälpmedel för matematiska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursen bidrar till att uppfylla följande mål för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik

 • Civilingenjörsrprogrammet i medieteknik ska ge studenterna den grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att arbeta med och ingenjörsmässigt lösa tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar inom medieområdet. Programmet omfattar kunskaper om den teknik- och mångvetenskapliga grund som medierna och deras produktions-, distributions- och konsumtionsteknik vilar på.
 • Studenten ska också ha förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar och med hänsyn till hållbar utveckling

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorprov, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - P-uppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är möjligt, men bara fram till ett år från kursomgångens start, vilket normalt sammanfaller med när nästa års motsvarande kursomgång börjar.

Examinator

Profile picture Christian Smith

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1318

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1320 Tillämpad datalogi och DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare.

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1318, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex