DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp

Programming and Scientific Computing

En kurs i grundläggande programmeringsteknik och lösandet av grundläggande tekniska problem med hjälp av en dator.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 prgtb19 för programstuderande

VT20 prgtb20 för programstuderande

Lärandemål

Mål: Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • följa reglerna i programspråkets syntax
 • tillämpa och redogöra för regler för god programmeringsstil (såsom användarvänlighet, kommentarer, felhantering, strukturering, flexibilitet)
 • upptäcka och korrigera programmeringsfel
 • modifiera givna program
 • överföra data mellan fil och program
 • identifiera behovet av och använda styrstrukturer (villkorssatser och slingor)
 • dela upp ett större problem i hanterliga delar och konstruera funktioner för dessa
 • använda de datastrukturer som finns inbyggda i programspråket, samt välja datastrukturer som passar för det aktuella problemet
 • använda klasser, samt konstruera egna klasser,
 • granska andras program
 • hantera matriser och använda matrisoperationer 
 • använda färdiga funktioner ur bibliotek för tekniska beräkningar och visualisering
 • derivera och integrera funktioner numeriskt
 • lösa skalära ekvationer numeriskt
 • lösa stora linjära ekvationssystem
 • använda minska kvadratmetoden
 • lösa optimeringsproblem numeriskt
 • skriva och plotta funktioner av komplexa tal
 • plotta kurvor
 • plotta ytor
 • göra frekvensuppdelning, FFT, av vektorer/ljud och matriser/bilder

för att ha möjlighet att:

 • använda programmering för att lösa problem
 • tillämpa problemlösningsmetodiken även inom andra områden än programmering
 • diskutera programutveckling med experter
 • utnyttja datorn som hjälpmedel för matematiska beräkningar och visualisering i andra kurser.

Kursen bidrar till att uppfylla följande mål för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik

 • Civilingenjörsrprogrammet i medieteknik ska ge studenterna den grundläggande kunskap och förmåga som krävs för att arbeta med och ingenjörsmässigt lösa tekniska, organisatoriska, metodologiska, designmässiga och användningsrelaterade problem och utmaningar inom medieområdet. Programmet omfattar kunskaper om den teknik- och mångvetenskapliga grund som medierna och deras produktions-, distributions- och konsumtionsteknik vilar på.
 • Studenten ska också ha förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar och med hänsyn till hållbar utveckling

Kursens huvudsakliga innehåll

Grundläggande datatekniska begrepp.

Programmering i ett modernt programspråk. Datastrukturer och klasser. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Flera mindre programmeringsuppgifter samt en större, individuell programmeringsuppgift med stor vikt på strukturering och specifikation av ingående moduler.

Tekniska beräkningar för lösandet av matematiska problem. Två- och tredimensionell grafisk presentation.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Matematikkurserna från gymnasiets naturvetenskapsprogram eller motsvarande. Någon datorerfarenhet (begreppen operativsystem och fil samt erfarenhet av någon tillämpning t.ex. ordbehandling).

Litteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorprov, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB3 - P-uppgift, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB4 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Christian Smith (ccs@kth.se)

Examinator

Christian Smith <ccs@kth.se>

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen:
DD100N, DD1310, DD1311, DD1312, DD1314, DD1315, DD1318, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1345, DN1212, HI1024, HI1026, ID1004, ID1301.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.