Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalDD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hpAdministrera Om kursen

En grundläggande kurs i datalogi och programmeringspraktik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1321 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Programmering i Python. Programkvalitet. Provning och felsökning. Särfall. Systemanrop. Biblioteksrutiner.
Abstrakta datatyper, stack, kö, träd. Sökning, sortering, rekursion. Hashning, sökträd, problemträd.
C-program, typer, kompilering och make-filer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna följande:

 • skriva strukturerade program på några sidor i språken Python och C,
 • systematiskt felsöka program,
 • skriva automatiserade testprogram,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • använda dig av prototypprogrammering i Python,
 • känna till internationella programmeringsstandarder,
 • skriva fristående komponenter,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesåtgång,
 • beskriva olika algoritmer för sökning och sortering och deras egenskaper,
 • formulera och implementera rekursiva algoritmer,
 • modellera verkliga problem som sökproblem och implementera algoritmer för breddenförstsökning, djupetförstsökning och bästaförstsökning,
 • beskriva grundläggande komprimeringsalgoritmer och i vilka typer av komprimering de används,
 • implementera och använda stackar och köer,
 • implementera insättnings-, genomgångs- och sökoperationer i binära sökträd och allmänna träd samt använda dessa,
 • implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,
 • använda prioritetsköer,
 • identifiera problem där datastrukturerna ovan är användbara och konstruera enkla algoritmer med dessa,

för att du ska:

 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt,
 • kunna testa datorsystem,
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa internationella/nationella fortsättningskurser i datalogi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i numeriska metoder och grundläggande programmering motsvarande SF1511/SF1516/SF1518/SF1519/SF1521.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. Detta gäller endast för student som är förstagångsregistrerad på den behörighetsgivande kursomgången eller har både denna och den sökta kursomgången i sin individuella studieplan.

Rekommenderade förkunskaper

SF1511/DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABD - Programmeringsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABP - Programmeringsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Alexander Baltatzis

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1321

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Fortsättningskurser är bland annat DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, DD1418 Språkteknologi, DD1334 Databasteknik, DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2431 Maskininlärning och DH2323 Datorgrafik med interaktion. Dessutom DD1380/DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD1385 Programutvecklingsteknik eller DD1389 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Alexander Baltatzis, tel: 790 6209, e-post: alba@kth.se

Övrig information

Kursen samläses delvis med DD1320 Tillämpad datalogi.

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, DD2325, EL2310, HI1201, ID1020.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex