DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp

Applied Programming and Computer Science, Part 2

En C-programmeringskurs med projekt, endast avsedd för mekatronikinriktningen på CINEK.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Programmering i C, typer, kompilering och make-filer. Programkvalitet. Provning och felsökning. Systemanrop. Biblioteksrutiner. Hashning.

Lärandemål *

Efter genomförd kurs ska du kunna följande:

 • skriva strukturerade program på några sidor i språket C,
 • implementera och använda hashtabeller och hashfunktioner,
 • känna till internationella programmeringsstandarder,
 • systematiskt felsöka program,
 • skriva automatiserade testprogram,
 • skriva fristående komponenter

för att du ska:

 • kunna testa datorsystem,
 • ha tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa internationella/nationella fortsättningskurser i datalogi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD1320 Tillämpad datalogi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • LAB2 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Laborationer (LAB2; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kevin Smith

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1324

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Fortsättningskurser är bland annat DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, DH2418 Språkteknologi, DD1334 Databasteknik, DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2392 Internets protokoll och principer, DD2431 Maskininlärning, DH2323 Datorgrafik med interaktion och DD1332 Objektorienterad programmering. Dessutom DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD2385 Programutvecklingsteknik eller DD2390 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Kevin Smith, e-post: ksmith@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Endast för CINEK.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex