Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1327 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Algoritmer och datastrukturer: En systematisk genomgång av begreppen abstrakta datatyper, stackar, köer, listor, träd, sökning, sortering och rekursion utgående från de kunskaper studenterna förvärvat i kursen Grundläggande programmering. Hashning, prioritetsköer, sökträd och problemträd, textsökning, enkel syntaxanalys, kryptering, automater. Algoritmanalys.

Programmering: Programutvecklingsmetodik, programkvalitet, abstraktion, modularisering, testning, systemanrop, standardbibliotek.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • systematiskt testa program för att upptäcka fel,
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen,
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem,
 • beskriva olika algoritmer för sökning, sortering och kryptering samt deras egenskaper,
 • modellera problem med grafer och implementera algoritmer för grafsökning,
 • implementera och använda grundläggande datastrukturer,
 • konstruera och analysera enkla algoritmer med datastrukturer,

i syfte att:

 • bli bra på att lösa problem med programmering,
 • kunna använda datalogiska metoder i tillämpningsprojekt och
 • få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i datalogi.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

DD1331 eller motsvarande (till exempel DD1310).

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande DD1331 Grundläggande programmering och SF1672 Linjär algebra. 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • IND1 - Individuell hemuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända laborationer och individuell hemuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Nilsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1327

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Till exempel DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD1385 Programutvecklingsteknik och/eller DD1390 Internetprogrammering, DD1368 Databasteknik, DD1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet.

Kontaktperson

Stefan Nilsson

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, DD2325, EL2310, HI1201, ID1020.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex