DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp

Object-Oriented Program Construction

Kursen behandlar principer för objektorienterad programmering, objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering med UML samt designmönster.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontaktperson: Christian Smith,ccs@kth.se.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • förklara och använda begrepp inom objektorienterad programmering
 • använda objektorienteringens principer vid programmeringsarbete
 • använda UML-klassdiagram för att på ett överskådligt sätt planera och dokumentera eget programmeringsarbete
 • läsa och förstå UML-klassdiagram
 • redogöra för några vanliga designmönster samt känna igen situationer där de bör användas
 • utveckla objektorienterade program i Java
 • använda Javas biblioteksklasser och ramverk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Programmering i Java inklusive biblioteksanvändning, modellering med UML, principer för god objektorienterad design, designmönster. Laborationer i Java, uppgifter i UML.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DD1345 Grundläggande programmering och datalogi eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kurshemsidan.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Christian Smith, e-post: ccs@kth.se

Examinator

Christian Smith <ccs@kth.se>

Övrig information

Ingen av följande kurser får räknas med i examen tillsammans med DD1346: DD1332, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1344, DD2385.

Påbyggnad

DD2352 Algoritmer och komplexitet, DD1334 Databasteknik, DD2387 Programsystemkonstruktion med C++, DD2423 Bildbehandling och datorseende, DD2431 Maskininlärning, DD2418 Språkteknologi med flera.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.