Hoppa till huvudinnehållet

DD1346 Objektorienterad programkonstruktion 6,0 hp

Kursen behandlar principer för objektorienterad programmering, objektorienterad programmering i Java, objektorienterad modellering med UML samt designmönster.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan DD1346 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Programmering i Java inklusive biblioteksanvändning, modellering med UML, principer för god objektorienterad design, designmönster. Laborationer i Java, uppgifter i UML.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • förklara och använda begrepp inom objektorienterad programmering
 • använda objektorienteringens principer vid programmeringsarbete
 • använda UML-klassdiagram för att på ett överskådligt sätt planera och dokumentera eget programmeringsarbete
 • läsa och förstå UML-klassdiagram
 • redogöra för några vanliga designmönster samt känna igen situationer där de bör användas
 • utveckla objektorienterade program i Java
 • använda Javas biblioteksklasser och ramverk.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD1345 Grundläggande programmering och datalogi eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Christian Smith

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1346

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD2352 Algoritmer och komplexitet, DD1334 Databasteknik, DD2387 Programsystemkonstruktion med C++, DD2423 Bildbehandling och datorseende, DD2431 Maskininlärning, DD2418 Språkteknologi med flera.

Kontaktperson

Christian Smith, e-post: ccs@kth.se

Övrig information

Ingen av följande kurser får räknas med i examen tillsammans med DD1346: DD1332, DD1340, DD1341, DD1342, DD1343, DD1344, DD2385.