Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

A basic course on parallel programming.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD1396 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori och praktisk övning rörande grundläggande parallellprogrammering och programutveckling. Programspråket Go används.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagarna kunna:

  • designa och implementera enkla parallella program,
  • lösa problem med hjälp av programmering,
  • analysera, välja, använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer

i syfte att

  • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
  • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
  • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i programmering motsvarande DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD1337/DD100N/ID1018 och datalogi motsvarande DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/DD1338/DD2325/ID1020.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • HEM3 - Hemuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Nilsson

Profile picture Richard James Glassey

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD1396

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex