DD142X Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Computer Science, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 dkand19 för programstuderande

VT20 dkand20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60298

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Pawel Herman <paherman@kth.se>

  Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE3.

 • Del av program

Lärandemål

Studenten ska efter genomförd kurs kunna

- tillämpa färdigheter och kunskaper förvärvade inom datateknikprogrammet på ett eget problem

- självständigt identifiera, formulera och analysera större problem inom datalogi

- identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och  färdigheter som behövs för att lösa problemet

- motivera sitt metodval utifrån frågeställning och förväntade resultat

- reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras resultat

- dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift

- planera arbetet med hänsyn till krav på tid och andra resurser.

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna genomför ett självständigt arbete där de själva ska formulera en frågeställning som

kan studeras med metoder från datalogin.  De ska själva välja metod och genomföra undersökningen.

Resultaten rapporteras både skriftligt och vid en muntlig presentation.

Kursupplägg

Studenterna arbetar i tvåmannagrupper och tilldelas en handledare som fungerar som mentor under hela kursen.

Regelbundna seminarier med handledarens grupper anordnas, där studentgrupperna redovisar hur projektet framskrider.

Kursen avslutas med en gemensam konferens där alla studentgrupper redovisar sina resultat.

Behörighet

Minst 101 hp av de obligatoriska kurserna i årskurs 1, 2 och period 1 i årskurs 3 ska vara avslutade senast 1/11

Litteratur

Material tillhandahålls under kursen.

Studenterna förväntas söka kompletterande litteratur via biblioteket.

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Örjan Ekeberg <ekeberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.