DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Computer Science, Communication and Industrial Management, First Level

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär.

Kursen är avsedd för studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, med inriktning datateknik och kommunikation.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda.

Lärandemål *

Studenten ska efter genomfört självständigt kandidatarbete i datalogi kunna

 • tillämpa färdigheter och kunskaper i datalogi på ett eget problem,
 • självständigt analysera och diskutera relevanta aspekter på och lösningar av ett större problem inom datalogi,
 • tillämpa standardmetoder från industri- och universitetsvärlden för planering, utförande, rapportering och utvärdering av självständiga design- och utredningsprojekt,
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat,
 • dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift
 • identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa problemet,
 • självständigt planera och utföra en design eller undersökning i datalogi,
 • självständigt samla in och organisera krav och förväntningar på projektleverabler,
 • utvärdera dessa krav och förväntningar med hänsyn till tid och andra resurser.

Kursupplägg

Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys.

I arbetet ingår att göra en specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa litteratur som är relevant för examensarbetet. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren arbetat halvtid under en termin.

Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt. Obligatoriska handledningsmöten kan förekomma.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Joakim Gustafsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD152X

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex