Hoppa till huvudinnehållet

DD152X Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Ett relativt stort självständigt arbete inom datalogi av utredande karaktär.

Kursen är avsedd för studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, med inriktning datateknik och kommunikation.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan DD152X (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett datalogiskt intressant problem. För att uppgiften ska vara lämplig som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda.

Lärandemål

Studenten ska efter genomfört självständigt kandidatarbete i datalogi kunna

 • tillämpa färdigheter och kunskaper i datalogi på ett eget problem,
 • självständigt analysera och diskutera relevanta aspekter på och lösningar av ett större problem inom datalogi,
 • tillämpa standardmetoder från industri- och universitetsvärlden för planering, utförande, rapportering och utvärdering av självständiga design- och utredningsprojekt,
 • reflektera över, utvärdera och kritiskt diskutera egna och andras vetenskapliga resultat,
 • dokumentera och presentera arbetet, muntligt och skriftligt, med krav på struktur, innehåll, presentation, formellt innehåll, stil och skrift
 • identifiera eget informationsbehov och självständigt skaffa de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa problemet,
 • självständigt planera och utföra en design eller undersökning i datalogi,
 • självständigt samla in och organisera krav och förväntningar på projektleverabler,
 • utvärdera dessa krav och förväntningar med hänsyn till tid och andra resurser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Utöver KTH:s generella krav om att 120 hp från programmets utbildningsplan för årskurs 1-3 ska vara avklarade, ska även kurser i samtliga av följande områden vara slutförda:
•    Programmering och datalogisk grund motsvarande DD1320 Tillämpad datalogi
•    Planering och genomförande av projektarbete mostsvarande ME1306 Industriell projektledning för I
•    Grundläggande industriell ekonomi motsvarande ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
•    Hållbar utveckling och samhälleliga aspekter motsvarande ME1314 Introduktion till industriell ekonomi
•    Planering, genomförande och utvärdering av datatekniska studier inriktade mot användare motsvarande DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD152X

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Joakim Gustafsson (jkgu@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Från och med vårterminen 2021 gäller ändrade krav för särskild behörighet. Studenter som påbörjat sina studier före 2018-07-01 ska under en övergångsperiod fram till och med utgången av höstterminen 2022 anses behöriga om antingen de krav för särskild behörighet som ställts före vårterminen 2021 eller kraven i aktuell kursplan uppfylls. För kurs som påbörjas från och med vårterminen 2023 gäller endast särskild behörighet enligt aktuell kursplan.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex