Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp

An introductory course in computer science and programming practise.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2325 (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Programmeringsmetodik i Python innehållande aspekter som programkvalitet, testning och felsökningsstrategier. Exempel på både imperativ och objektorienterad programmering ingår samt programmering med rekursion. Algoritmer som hanterar sökning och sortering relaterat till olika datastrukturer. Exempel på datastrukturer som behandlas är stack, kö, träd, hashtabeller och graf. Algoritmer för komprimering. Tillämpningar inom datavetenskap och numerisk analys.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • skriva strukturerade program i Python
 • använda klasser och objekt vid programkonstruktion
 • systematiskt felsöka program
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen
 • välja lämplig algoritm till ett givet problem
 • jämföra algoritmer med avseende på tids- och minnesbehov
 • beskriva algoritmer för sökning och sortering
 • utforma och förklara rekursiva algoritmer
 • beskriva olika datastrukturer i problemlösningssammanhang som t.ex. stack, kö, träd, hashtabell, prioritetskö och graf
 • implementera och använda olika datastrukturer i problemlösningssammanhang som t.ex. stack, kö, träd och hashtabell
 • modellera problem som sökproblem och implementera algoritmer för sökning i grafer såsom breddenförstsökning och djupetförstsökning

i syfte att bli bra på att lösa problem med programmering, kunna använda datalogiska metoder i tillämpade kontexter samt få tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa fortsättningskurser i datalogi.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i grundläggande matematik, 15 hp.
 • Kunskaper och färdigheter i grundläggande programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD100N/ID1018.
 • Gymnasiekursen engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABB - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Fortsättningskurser är bland annat DD2350/DD2352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, DD1418 Språkteknologi, DD1334 Databasteknik, DD1420/DD2421 Maskininlärning, DH2323 Datorgrafik med interaktion. Dessutom DD1380 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare följd av DD1385 Programutvecklingsteknik eller DD1389 Internetprogrammering.

Kontaktperson

Christian Lindeborg (clindeb@kth.se)

Övergångsbestämmelser

HEM1 ersätter TEN1 för studenter som inte är klara med denna modul.

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD2325, DD1320-DD1328, DD1338-DD1345, EL2310, HI1201, ID1020, ID1021.

Kursen är vilande från och med läsåret 2024/2025. Det är oklart när den kommer att ges nästa gång.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex