Hoppa till huvudinnehållet

DD2325 Tillämpad programmering och datalogi 7,5 hp

An introductory course in computer science and programming practise.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2325 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Avancerad programmering i Matlab. Programkvalitet. Provning och felsökning. Datatyper: boolean, integer, float, array, struct, objekt. Abstrakta datatyper: stack, kö, träd. Sökning, sortering, rekursion. Hashing. Programspråket C. Tillämpningar inom datavetenskap och numerisk analys.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att förbättra programmeringstekniken och kunskapen om program- och datastrukturer. Kursen ges inom Masterprogrammet Scientific Computing för att ge de nödvändiga förutsättningarna för påbyggnadskurserna i visualisering, parallellprogrammering och högprestandaberäkningar men kan också läsas som en fristående kurs i datalogi för engelskspråkiga studenter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • skriva strukturerade program i Matlab och små program i C
 • göra systematisk felsökning i program
 • beskriva och använda olika datatyper
 • använda abstraktion som ett verktyg för att förenkla programmeringen
 • välja en lämplig algoritm för ett givet problem
 • jämföra algoritmer med avseende på tid- och minnesbehov
 • beskriva algoritmer för sökning och sortering
 • utforma och genomföra rekursiva algoritmer
 • beskriva grundläggande algoritmer för komprimering
 • implementera och använda stackar, köer, träd, hashtabeller och hashfunktioner
 • använda prioritetsköer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen eller motsvarande. 15 högskolepoäng inom matematik och 6 högskolepoäng inom programmering eller datalogi. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Degree of Bachelor of Science or corresponding and one elementary course in programming (e.g. Matlab, Pascal, C, etc) and computer science.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hedvig Kjellström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2325

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hedvig Kjellström (hedvig@kth.se)

Övrig information

Endast en av följande kurser får räknas med i examen: DD2325, DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD1338, DD1339, DD1340, DD1341, DD1343, DD1344, DD1345, EL2310, HI1201, ID1020.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex