Hoppa till huvudinnehållet

DD2352 Algoritmer och komplexitet 7,5 hp

En fortsättningskurs i datalogi med inriktning på algoritmer och komplexitet, mer teoretisk än DD1352.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2352 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Konstruktionsprinciper för algoritmer: dekomposition, giriga algoritmer, dynamisk programmering. Algoritmanalys. Probabilistiska algoritmer. Approximation. Tillämpningar med algoritmer för problem på mängder, grafer, aritmetik och geometri.

Beräkningsbarhet och komplexitet: reduktionsbegreppet, komplexitetsklasserna P (polynomisk tid) och NP (ickedeterministisk polynomisk tid) och NC (effektivt parallelliserbara problem), NP-fullständiga problem, oavgörbara problem.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • utveckla och implementera algoritmer med datastrukturer och analysera dem med avseende på korrekthet och effektivitet,
 • jämföra alternativa algoritmer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet,
 • definiera begreppen P, NP, NP-fullständighet, PSPACE och oavgörbarhet,
 • jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner,
 • förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet

för att

 • självständigt kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar tid och minne,
 • i yrkeslivet kunna identifiera och angripa problem som är orealistiskt resurskrävande eller inte alls går att lösa med dator.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande:

SF1604 Linjär Algebra, SF1625 Envaiabelanalys, DD1337 Programmering, DD1338 Algoritmer och Datastrukturer, SF1630 Diskret Matematik och SF1901 Sannolikhetsteori och statistik eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i grundläggande datalogi motsvarande någon av kurserna DD1320, DD1321, DD1325, DD1327, DD2325 eller ID1020.

Kunskaper i programmering motsvarande DD1310, DD1312, DD1315, DD1318 eller DD1331.

Kunskaper i diskret matematik och sannolikhetsteori motsvarande till exempel SF2736/SF1610/SF1631 Diskret matematik och SF1901 Sannolikhetslära och statistik I.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • MAS1 - Mästarprov, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • MAS2 - Mästarprov, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Austrin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2352

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2440 Avancerade algoritmer,
DD2542 Seminariekurs i teoretisk datalogi, algoritmer och komplexitet, DD2445 Komplexitetsteori,
DD2458 Problemlösning och programmering under press.

Kontaktperson

Per Austrin, e-post: austrin@kth.se

Övrig information

Denna kurs har ersatt DD2354 Algoritmer och komplexitet.

Kursen kan inte kombineras med någon av kurserna DD1352, DD2350, DD2354.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex