Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp

Översiktskurs i data/cybersäkerhet (6 hp). Samläses med DD2391 Cybersäkerhet översiktskurs (7,5 hp). Kurserna överlappar innehållsmässigt och kan därför inte kombineras (man kan inte få påäng för båda kurserna).

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2395 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • introduktion till datasäkerhet
 • introduktion till kryptografi
 • autentisering, åtkomstkontroll, säkerhetsmodeller
 • intrångsdetektion, brandväggar
 • skadlig kod: virus/maskar/trojaner
 • webbattacker
 • buffer overflow-attacker
 • mänskliga faktorer, säkerhetsgranskning och social manipulation
 • utvalda aktuella säkerhetsrelaterade problem och tekniker

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • identifiera hot mot konfidentialitet, integritet, och tillgänglighet i system
 • förklara grundläggande terminologi och koncept inom datasäkerhet och använda dem
 • hitta och använda dokumentation av säkerhetsrelaterade problem och verktyg
 • analysera enklare programkod och systembeskrivningar för attidentifiera sårbarheter och förutsäga motsvarande hot
 • välja motåtgärder mot identifierade hot, och argumentera för deras tillämplighet
 • jämföra motåtgärder och utvärdera deras bieffekter
 • presentera och förklara resonemang för andra 

i syfte att

 • kunna utveckla mjukvara och datasystem med säkerhet i åtanke
 • den intresserade ska kunna gå vidare och specialisera sig inom data- och nätverkssäkerhet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i programmering motsvarande DD1310/DD1311/DD1312/DD1314/DD1315/DD1316/DD1318/DD1331/DD1337/DD100N/ID1018 och datalogi motsvarande DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/ID1020.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Internets protokoll och principer, grunderna i kommandoradsgränssnitt och operativsystem, och allmänna kunskaper i programmering är en förutsättning. Webbprogrammering (html, javascript, sql) kunskap behövs för laborationer.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

DD2520 Tillämpad kryptografi, DD2448 Kryptografins grunder, DD2460 Programvarusäkerhet, EP2500 och EP2520 Nätverkssystemsäkerhet

Kontaktperson

Musard Balliu (musard@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:

http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex