Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till de huvudsakliga delområdena inom neurovetenskapen, inklusive neuroinformatik, med syftet att ge en förståelse för nervsystemets organisation och arbetssätt, alltifrån den enskilda nervcellens funktion och de neurala nätverkens styrning av olika processer och beteenden, till högre centralnervösa funktioner.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 neuro25 programstuderande

Anmälningskod

60206

Rubriker med innehåll från kursplan DD2401 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner.

Undervisningen innefattar föreläsningar och laborationer.

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

  • redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur
  • redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska, motoriska och kognitiva funktioner
  • summera den vetenskapliga basen för erhållande av kunskap om nervsystemets olika delar
  • värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande krävs 90 högskolepoäng varav 45 högskolepoäng inom matematik eller informationsteknik. Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Kurstillfället kan komma att ställas in om det blir för få sökande.

Rekommenderade förkunskaper

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, D, E, F, K, M, Me, P eller T vid KTH, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN2 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i laboration ger bonuspoäng på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledare eller examinator.

Kontaktperson

Alexander Kozlov (akozlov@kth.se)

Övrig information

Obligatorisk närvaro på uppropet vid kursstart.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex