Hoppa till huvudinnehållet

DD2418 Språkteknologi 6,0 hp

Kursen i språkteknologi behandlar olika metoder för analys, generering och filtrering av mänskligt språk med fokus på text. Regelbaserade och statistiska metoder används och undersöks till exempel för informationssökning, stavnings- och grammatikkontroll, och textsammanfattning. Kursen går igenom såväl teori, tekniker som tillämpningsområden. Kursen examineras med laborationer, tenta samt en inlämningsuppgift.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2418 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

·         Nivåer för analys av skrivet mänskligt språk: morfologi, syntax, semantik och pragmatik

·         Grammatiska, statistiska och neurala metoder för språklig analys och generering.

Lärandemål

Studenterna skall efter kursen kunna:
•    förklara och använda begrepp inom språkvetenskapens grundläggande nivåer såsom morfologi, syntax, semantik, diskurs och pragmatik
•    förklara, implementera och använda standardmetoder inom språkteknologin som bygger på såväl regler som statistik och maskininlärning
•    använda grundläggande språkteknologiska verktyg, korpusar och programvarubibliotek
•    utforma och genomföra enklare utvärderingar av språkteknologiska system samt tolka resultaten

i syfte att kunna:
•    arbeta på språkteknologiska företag
•    göra ett examensarbete inom datalogi med en språkteknologisk inriktning
•    vara en viktig länk mellan systemarkitekter, programmerare och interaktionsdesigner i såväl arbetsliv som forskning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i
•    grundläggande datalogi motsvarande kurs DD1338/DD1320/DD1321/DD1325/DD1327/ID1020/ID1021
•    sannolikhetslära, motsvarande kurs SF1912/SF1914-SF1924.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.
Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande någon av kurserna DD1320/DD1321 Tillämpad datalogi, DD1340 Introduktion till datalogi, DD1343 Datalogi och numeriska metoder, del 1, DD1344 Grundläggande datalogi, DD1346 Objektorienterad programkonstruktion samt SF1906 Matematisk statistik eller motsvarande. Förkunskaper i formella språk motsvarande DD2488 Kompilatorkonstruktion eller DD1361 Programmeringsparadigm är önskvärt men inte nödvändigt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB3 - Laborationer, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Boye

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2418

Ges av

EECS/Intelligenta system

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

DD2476 Sökmotorer och Informationsökningssystem samt DT2112 Talteknologi är möjliga påbyggnadskurser.

Kontaktperson

Johan Boye, e-post: jboye@kth.se

Övergångsbestämmelser

Studenter som har godkänt på labbmomentet LAB2 men inte godkänt på projektet INL1 på gamla DD2418 kan få godkänt på INL1 genom att göra hela den fjärde laborationsuppgiften i nya LAB3.

Studenter som har godkänt på projektet INL1 men inte godkänt på labbmomentet LAB2 på gamla DD2418 kan få godkänt på LAB2 genom att göra tre valfria av laborationsuppgifterna i nya LAB3.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex

DD2418 överlappar med DD1418 och kan därför inte kombineras med den kursen.