Inför kursvalDD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hpAdministrera Om kursen

En avancerad kurs i datalogi som behandlar det breda, interdisciplinära området robotik. Deltagarna designar, bygger och programmerar robotar i grupper. Dessa robotar tävlar sedan mot varandra som ett avslutande moment.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Deltagarna bygger under kursens gång en liten, mobil, autonom robot som utför en viss given uppgift. Arbetet uförs i grupper som ett projekt. I slutet av kursen anordnas en tävling där de olika robotarna tävlar mot varandra.

Den teoretiska delen av kursen täcker grundläggande koncept inom robotik, kinematik, navigering och digital kontroll. I den praktiska delen av kursen får studenterna dessutom praktiskt erfarenhet av sensorer, motorer, programmering av mikrodatorer och byggande av robotar.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten

  • kunna designa och implementera en autonom robot, i stort sett från början inklusive mekanik, mjuk- och hårdvara.
  • kunna förklara grundläggande koncept och tekniker inom det breda och interdisciplinära området robotik.
  • kunna identifiera möjligheter och begränsningar med dagens robotteknik

Kursen tillhandahåller också värdefull erfarenhet i

  • projektbaserad problemlösning
  • rapportskrivning för att dokumentera arbetet som utförts i projektet

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper motsvarande de för D-programmet obligatoriska kurserna i matematik, datalogi, mekanik och digital elektronik samt datorteknik. Nyttiga, men ej obligatoriska förkunskaper är reglerteknik och C-programmering.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Projektuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Övriga krav för slutbetyg *

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Projektuppgift (LAB1; 4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Patric Jensfelt

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2426

Ges av

CSC/Datalogi

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Patric Jensfelt, tel: 790 6731, e-post: patric@nada.kth.se

Övrig information

Deltagarantalet är begränsat till 40 för den kursomgång som ges i period 3-4 och till 20 för den omgång som ges i period 2.

OBS: Denna kurs ersätts av DD2425 Robotik och autonoma system från och med läsåret 10/11.