Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2430 Projektkurs i dataanalys 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 DSPHT23 programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Masterprogram, datalogi, åk 2, CSDA, Obligatorisk

Masterprogram, maskininlärning, åk 2, Villkorligt valfri

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Perioder

P1 (3,5 hp), P2 (4,0 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 DSPHT23 programstuderande

Anmälningskod

50273

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 DSPHT23 programstuderande

Kontaktperson

Danica Kragic Jensfelt (dani@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan DD2430 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att inledas med en del där vi studerar hur en vetenskaplig artikel är uppbyggd. Studenterna kommer sedan, i grupper om 2-5, välja artiklar inom deras delspår (maskininlärning, naturligtspråkbehandling eller bioinformatik), implementera metoden i artikeln och återskapa experimentet. Typen av projekt kommer därför att variera beroende på delspår, men lärandemålen är samma för alla tre delspåren. Syftet med kursen är att överbrygga gapet mellan kurserna inom varje delspår och examensarbetet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt läsa vetenskapliga artiklar,
  • reproducera metoder i artiklar,
  • planera och utföra arbete i en grupp.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

DD2421 Maskininlärning eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska ha genomgått de flesta kurserna i något delspår inom spåret dataanalys i datalogimasterprogrammet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektrapport, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Muntlig redovisning, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Danica Kragic Jensfelt (dani@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex