DD2438 Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 hp

Artificial Intelligence and Multi Agent Systems

I denna kurs kommer vi att studera problem av följande typ:

 • AI för dataspel (t.ex Call of Duty, FIFA15, Starcraft)
 • AI för samarbetande search and rescue-robotar
 • AI för robotfotboll
 • AI för servicerobotar

Detta inkluderar ämnen så som

 • Cooperative path planning
 • Cooperative task assignment
 • Formation keeping
 • Motion coordination 

I både dataspel och framtida robotsystem förväntas grupper av samarbetande agenter, s.k. multi agent systems tillföra nya möjligheter avseende förmågor, effektivitet och flexibilitet.

I denna kurs kommer ni att designa och implementera ett antal lösningar till multi agent problem. Ni kommer att använda simuleringsmiljöer som t.ex. 

 • Unity 3D (https://unity3d.com)
 • Unreal engine (https://www.unrealengine.com/)

Vilka medför att ni kan förstå, testa och utveckla era lösningar i en miljö med både fysiksimulering och bra grafik. Unity 3d medför också att ni (om ni vill) kan exportera era projekt till fristående körbara spel.

Kursen kommer att ges på engelska.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 agent19 för programstuderande FULLSATT

VT20 agent20 för programstuderande

Lärandemål

Efter att ha gått kursen skall studenten kunna:

 • använda ett antal viktiga verktyg och metoder inom området artificiell intelligens och multiagenta system
 • kunna utveckla multiagenta system
 • kunna värdera och använda existerande lösningar som del i ett programmeringsprojekt
 • kunna planera och leda ett större projekt
 • kunna presentera sina resultat, både skriftligt och muntligt
 • kunna skriva en vetenskaplig artikel på engelska.

Kursens huvudsakliga innehåll

I projektform kommer studenterna att designa och implementera ett multiagent-team som utför en uppgift. Det detaljerade kursinnehållet kan variera beroende på vilken typ av lösning som studenterna väljer.

Följande områden kommer att beröras i kursen: 

 • Cooperative path planning
 • Cooperative task assignment
 • Formation keeping
 • Motion coordination 

Kursen kommer även att ge övning i att leda, planera och arbeta i större projekt, att värdera existerande lösningar och deras tillämpbarhet och att arbeta med existerande kod.

Behörighet

90 kurspoäng, inklusive minst 45 kurspoäng i matematik eller datavetenskap. Engelska B, eller motsvarande.

2D1345/DD1345, Introduction to Computer Science and 2D1240/DN1240, Numerical Methods, Basic Course II or 2D1241/DN1241 Numerical Methods, Basic Course III eller motsvarande.

2D1363/DD1363, Software Engineering eller motsvarande rekommenderas.

Rekommenderade förkunskaper

DD2380 Artificial Intelligence (eller motsvarande)

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor innan kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Programutvecklingsprojekt, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Programutvecklingsprojekt, 4,0, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Programutvecklingsprojekt, 4,0, betygsskala: P, F

I denna kursomgång tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Ges av

EECS/Intelligenta system

Kontaktperson

Petter Ögren, petter@kth.se, telefon: 790 6646

Examinator

Petter Ögren <petter@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.