Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp

En avancerad kurs i gränsområdet datalogi/diskret matematik som behandlar moderna tekniker för konstruktion av effektiva algoritmer.

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan DD2440 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att beskriva och analysera ett antal algoritmer för kombinatoriska beräkningsproblem. 

Algoritmiska koncept: slumpalgoritmer, approximationsalgoritmer, fixparameteralgoritmer.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara olika avancerade algoritmiska koncept såsom slumpalgoritmer, approximationsalgoritmer och fixparameteralgoritmer
 • analysera, välja, använda och verifiera algoritmer som bygger på ovanstående koncept
 • utveckla effektiva algoritmer som bygger på ovanstående koncept
 • självständigt utforska existerande avancerade algoritmer, implementera dem och förbättra dem med heuristiker
 • kommunicera algoritmiska idéer på ett klart och formellt sätt

i syfte att

 • konstruera och utvärdera datorprogram som effektivt utnyttjar datorresurser.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper i algoritmer och komplexitet, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs DD1352/DD2350/DD2352.
 • Kunskaper i diskret matematik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs SF1610/SF1630/SF1662/SF1679/SF1688.
 • Kunskaper i sannolikhetslära och statistik, 6 hp, motsvarande slutförd kurs SF1910-SF1924/SF1935.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

ÖVN1 utgörs av gruppuppgifter och individuella uppgifter som redovisas skriftligt samt ett grupprojekt som redovisas skriftligt och muntligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Ioana-Oriana Bercea (bercea@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex