Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Avancerad kurs i datalogi som behandlar teori, algoritmer, och tekniker för parallella och distribuerade system.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD2443 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är en avancerad kurs i parallella och distribuerade beräkningar som behandlar följande ämnen:

 • modeller, grundläggande begrepp och analysmetoder for parallella och distribuerade system, fundamentala begränsningar och omöjlighetsresultat
 • algoritmer och protokoll för vanligt förekommande beräkningsproblem inom kommunikation, synkronisering, feltolerans, koordinering och konsensus, replikerna och delning, säkerhet, och peer-to-peer system
 • basal kunskap om synkroniseringsmekanismer inom operativsystem och programmeringsspråk (semaforer, lås, monitorer) och ett intresse för teoretiska ämnen är bra utgångspunkter.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för modeller, begränsningar och fundamentala begrepp inom parallellitet med både meddelandebaserad kommunikation och delat minne,
 • analysera konkreta system och algoritmer,
 • anpassa och utveckla algoritmer för exekvering på parallella och distribuerade maskiner, och analysera algoritmerna med avseende på korrekthet, tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i diskret matematik och algoritmer och komplexitet motsvarande SF1688/SF1630 och DD2350/DD2352/DD1352.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 algoritmer och komplexitet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN2 - Muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPP1 - Seminarier, uppgifter och laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mads Dam

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2443

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mads Dam, e-post: mfd@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex