Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

En avancerad kurs i datalogi som ger en orientering om modern kryptografi.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan DD2448 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Klassiska kryptosystem. Vad innebär säker kryptering? Bakgrund inom informationsteori, entropi. Symmetriska krypteringsalgoritmer som t.ex. Advanced Encryption Standard (AES). Öppna nyckelsystem för kryptering och digitala signaturer t.ex. RSA-, ElGamal- och Schnorrsignaturer. Kryptografiskt säkra hashfunktioner i teori och praktik (SHA). Egenskaper för och exempel på pseudoslumptalsgeneratorer. Anknytningar till komplexitetsteori.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska en elev kunna

  • Diskutera följande grundläggande begrepp inom kryptografi: symmetrisk och asymetrisk kryptering, digitala signaturer, kryptografiska hashfunktioner, samt starka pseudoslumptalsgenerator. Att kunna redogöra för exempel på samtliga begrepp.
  • Genomföra enkla egna analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll.
  • Läsa andras analyser av kryptografiska konstruktioner såsom kryptosystem och kryptografiska protokoll och avgöra dessa analysers tillförlitlighet.
  • Tillgodogöra sig tekniska artiklar om kryptografi och kryptografiska protokoll.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående kursstuderande:

SF1604 Linjär Algebra, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering, DD1338 Algoritmer och Datastrukturer, DD1352 Algoritmer, Datastrukturer och Komplexitet, SF1630 Diskret Matematik eller motsvarande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande en av kurserna DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet eller DD2354 Algoritmer och komplexitet samt kunskaper i sannolikhetsteori, matematik och algoritmteori motsvarande de obligatoriska kurserna på D eller F.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (ÖVN1; 7,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Plussning är inte möjligt i denna kurs.

Examinator

Profile picture Douglas Wikström

Profile picture Johan Håstad

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb DD2448

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Kontaktperson

Douglas Wikström, tel: 790 8138, e-post: dog@csc.kth.se

Övrig information

Kursen ges på engelska om flera kursdeltagare önskar det.

Eftersom kursen har ersatt DD2449 som också heter Kryptografins grunder får man inte räkna med både DD2448 och DD2449 i examen.

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se:
http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex